Sprawdzasz tag

big book festival

Aktualności

Literacka ekspedycja z Big Book Festival

Big Book Festi­val to sto­sun­ko­wo świe­ża impre­za lite­rac­ka. Powo­ła­na do życia zosta­ła w 2013 roku z ramie­nia Fun­da­cji „Kul­tu­ra nie boli”. Od kil­ku lat orga­ni­za­to­rzy sta­ra­ją się uatrak­cyj­niać skost­nia­łą już nie­co tra­dy­cję pol­skich wyda­rzeń kul­tu­ral­nych. W dniach 22–24 czerw­ca w War­sza­wie odbę­dzie się szó­sta już edy­cja Big Book Festi­va­lu. Zobacz­cie, co tym razem zosta­ło przy­go­to­wa­ne dla wiel­bi­cie­li ksią­żek – jest kil­ka napraw­dę sma­ko­wi­tych kąsków. Czy­taj dalej

-->