Aktualności

Jakub Żulczyk stanie przed sądem za obrazę głowy państwa?

W Pol­sce funk­cjo­nu­je wol­ność sło­wa – pra­wo do publicz­ne­go wyra­ża­nia wła­snych poglą­dów gwa­ran­tu­je kon­sty­tu­cja – trze­ba jed­nak pamię­tać, że są od tego pew­ne wyjąt­ki. Mię­dzy inny­mi Kodeks kar­ny zabra­nia publicz­ne­go znie­wa­ża­nia pre­zy­den­ta. Dla­te­go na przy­kład nie moż­na napi­sać na publicz­nym pro­fi­lu na Face­bo­oku, że “Andrzej Duda jest debi­lem”. Prze­ko­nał się o tym Jakub Żul­czyk, któ­ry wła­śnie za to może wkrót­ce sta­nąć przed sądem.

Spra­wa się­ga listo­pa­da 2020 roku, kie­dy Andrzej Duda na Twit­te­rze pogra­tu­lo­wał Joe Bide­no­wi uda­nej kam­pa­nii pre­zy­denc­kiej w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Jakub Żul­czyk posta­no­wił wpis pol­skie­go pre­zy­den­ta sko­men­to­wać na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku. Wytknął w nim błęd­ne rozu­mo­wa­nie Andrze­ja Dudy, po czym okre­ślił go “debi­lem”.

Andrzej Duda, pre­zy­dent Pol­ski, napi­sał na Twit­te­rze, że cze­ka na nomi­na­cję Joe Bide­na, pre­zy­den­ta-elek­ta USA, przez…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Jaku­ba Żul­czy­ka Sobo­ta, 7 listo­pa­da 2020

Oka­zu­je się, że wpis Jaku­ba Żul­czy­ka z 7 listo­pa­da 2020 wystar­czył, żeby do sądu tra­fił akt oskar­że­nia prze­ciw­ko pisa­rzo­wi z arty­ku­łu 135. kodek­su kar­ne­go. Dru­gi para­graf wspo­mnia­ne­go arty­ku­łu Kodek­su kar­ne­go głosi:

Kto publicz­nie znie­wa­ża Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, pod­le­ga karze pozba­wie­nia wol­no­ści do lat 3.

Jakub Żul­czyk o spra­wie poin­for­mo­wał na swo­im Face­bo­oku przed kil­ku­na­sto­ma godzi­na­mi. Napi­sał, że o oskar­że­niu nie wie­dział – ani on, ani repre­zen­tu­ją­cy go adwo­kat nie dostał żad­ne­go ofi­cjal­ne­go pisma. O spra­wie dowie­dzie­li się z por­ta­lu „wPo­li­ty­ce”.

Dwie śmiesz­ne sprawy.
Pierw­sza – powie­dzia­łem się wła­śnie, że Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa War­sza­wa Śród­mie­ście Północ…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Jaku­ba Żul­czy­ka Ponie­dzia­łek, 22 mar­ca 2021

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy