Aktualności

Nic dwa razy – mural upamiętniający Wisławę Szymborską

Senat zade­cy­do­wał, że patron­ką 2023 roku będzie Wisła­wa Szym­bor­ska. Data nie jest przy­pad­ko­wa – 2 lip­ca przy­pad­nie set­na rocz­ni­ca uro­dzin noblist­ki. W ramach obcho­dów w Kra­ko­wie odsło­nię­ty zosta­nie pamiąt­ko­wy mural.

Przez całe życie Wisła­wa Szym­bor­ska była zwią­za­na z Kra­ko­wem, wybór miej­sca nie jest więc przy­pad­ko­wy. 2 lip­ca 2023 roku otwar­ty zosta­nie park jej imie­nia miesz­czą­cy się mię­dzy uli­ca­mi Kar­me­lic­ką a Dol­nych Mły­nów, a nie­opo­dal par­ku podzi­wiać będzie moż­na mural powsta­ją­cy w ramach ini­cja­ty­wy 101 Mura­li dla Krakowa.

Na mura­lu znaj­dzie się treść wier­sza „Nic dwa razy” oraz ilu­stru­ją­ce go grafiki.

Obcho­dy Roku Wisła­wy Szym­bor­skiej orga­ni­zu­je Fun­da­cja Wisła­wy Szymborskiej.

Wcze­śniej, z oka­zji Dnia Poezji, LEGO Pol­ska zapre­zen­to­wa­ło uni­ka­to­wy zestaw z poet­ką w roli głów­nej. Stwo­rzył go Łukasz Wię­cek. 

zdjęcie główne Michał Rusinek/Fundacja Wisławy Szymborskiej

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy