Aktualności Ekranizacje

Nowy zwiastun drugiego rozdziału kinowego To

Dwa­dzie­ścia sie­dem lat temu gru­pa dzie­cia­ków poko­na­ła wiel­kie zło przyj­mu­ją­ce postać demo­nicz­ne­go Tań­czą­ce­go Klow­na. Teraz kosz­mar ponow­nie powra­ca do Der­ry, a doro­śli już człon­ko­wie Klu­bu Fra­je­rów będą musie­li raz jesz­cze połą­czyć siły, by powtór­nie zmie­rzyć się z okrut­nym Pen­ny­wi­sem. Czy tym razem prze­gna­ją zło na dobre?

Fani twór­czo­ści Ste­phe­na Kin­ga, któ­rzy mają już za sobą lek­tu­rę powie­ści To z pew­no­ścią zna­ją odpo­wiedź na to pyta­nie. Resz­ta będzie mogła sko­rzy­stać z alter­na­ty­wy w posta­ci dru­giej czę­ści kino­wej ekra­ni­za­cji jed­nej z naj­słyn­niej­szych ksią­żek ame­ry­kań­skie­go kró­la hor­ro­ru. To: Roz­dział 2 tra­fi na wiel­kie ekra­ny już na począt­ku wrze­śnia. Wte­dy też będzie­my świad­ka­mi nie­rów­nej wal­ki mię­dzy zda­wa­ło­by się nie­po­ko­na­ny­mi siła­mi zła a śmier­tel­ni­ka­mi, któ­rym raz już uda­ło się przeżyć.

San Die­go Comic-Con jest jed­ną z naj­waż­niej­szych imprez popkul­tu­ro­wych na całym świe­cie, dla­te­go wła­śnie w jej trak­cie pre­zen­to­wa­nych jest mnó­stwo waż­nych infor­ma­cji i mate­ria­łów. 18 lip­ca poka­za­ny został kolej­ny ofi­cjal­ny zwia­stun dru­gie­go roz­dzia­łu To. Będzie strasz­nie. Zobacz­cie sami.

Film reży­se­ru­je ponow­nie Andy Muschiet­ti. Sce­na­riusz napi­sał Gary Dau­ber­man. W roli Tań­czą­ce­go Klow­na zoba­czy­my oczy­wi­ście Bil­la Skars­går­da. W doro­słych człon­ków Klu­bu Fra­je­rów wcie­lą się zaś James McA­voy, Jes­si­ca Cha­sta­in, Jay Ryan, Bill Hader, Isa­iah Musta­fa, James Ran­so­ne i Andy Bean.

Książ­kę w Pol­sce wyda­je Albatros.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy