Ciekawostki

Wisława Szymborska w zestawie LEGO – niespodzianka z okazji Dnia Poezji

Jak pol­ska noblist­ka wyglą­da­ła­by jako figur­ka LEGO? 21 mar­ca pozna­li­śmy odpo­wiedź na to pytanie.

2023 rok został ogło­szo­ny Rokiem Wisła­wy Szym­bor­skiej, z kolei 21 mar­ca przy­pa­da Dzień Poezji. LEGO Pol­ska posta­no­wi­ło uczcić te wyda­rze­nia, pre­zen­tu­jąc zestaw LEGO z Wisła­wą Szym­bor­ską w roli głów­nej. Przed­sta­wia on poet­kę sto­ją­cą na tle rega­łów z książkami.

Zestaw został wyko­na­ny przez bia­ło­sto­cza­ni­na Łuka­sza Więc­ka (zna­ne­go jako Lukas Data), któ­ry od lat zaj­mu­je się two­rze­niem pro­fe­sjo­nal­nych budow­li z kloc­ków, był też fina­li­stą pro­gra­mu „Lego Masters”.

Pomysł i pro­po­zy­cja zbu­do­wa­nia figur­ki Wisła­wy Szym­bor­skiej wyszedł od LEGO. Ja zają­łem się pro­jek­tem, zbu­do­wa­niem oraz zdję­cia­mi. Zestaw wyszedł pięk­nie i skła­da się z oko­ło 200 kloc­ków – oznaj­mił Łukasz Wię­cek w roz­mo­wie z Radiem Białystok.

Nie­ste­ty jeśli w marze­niach już ukła­da­cie kloc­ki, two­rząc zaką­tek dla poet­ki, musi­my Was zmar­twić – to nie jest zestaw, któ­ry tra­fi do sprze­da­ży. Powstał tyl­ko jeden egzem­plarz, któ­ry sta­nie się ozdo­bą sie­dzi­by LEGO Pol­ska. Na pocie­sze­nie doda­my, że Łukasz Wię­cek zapo­wie­dział, że stwo­rzy zesta­wy z kolej­ny­mi zna­ny­mi pol­ski­mi postaciami.

 

 

W port­fo­lio Łuka­sza Więc­ka znaj­dzie­my mnó­stwo inspi­ra­cji popkul­tu­ral­nych; na jego pro­fi­lu znaj­dzie­my zdję­cia odtwa­rza­ją­ce boha­ter­ki i boha­te­rów „Ava­ta­ra”, „Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se” czy „Man­da­lo­ria­na”, ale też nie­co wąt­ków lite­rac­kich, takich jak budow­le ze Śród­zie­mia czy ze świa­ta Harry’ego Pottera.

 

 

Łukasz Wię­cek jest też zna­ny z prac pro­mu­ją­cych region Pod­la­sia. Jed­na z nich ma szan­sę stać się ofi­cjal­nym zesta­wem LEGO!

 

zdję­cie głów­ne Michał Rusinek/Fundacja Wisła­wy Szymborskiej

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy