Sprawdzasz tag

Wisława Szymborska

Aktualności

Dzieła Wisławy Szymborskiej trafią do Światowego Archiwum Arktycznego

W 2017 świat obie­gła wieść, że na nor­we­skiej wyspie Spits­ber­gen utwo­rzo­ne zosta­ło Świa­to­we Archi­wum Ark­tycz­ne, w któ­rym na super wytrzy­ma­łych nośni­kach danych prze­cho­wy­wa­ny będzie doro­bek inte­lek­tu­al­ny ludz­ko­ści na wypa­dek glo­bal­nej zagła­dy, pokro­ju kata­stro­fy nukle­ar­nej. Od kil­ku lat gro­ma­dzo­ne tam są skar­by kul­tu­ry, nauki czy prze­my­słu, w tym zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne dzie­ła lite­rac­kie. W kwiet­niu do zbio­rów Biblio­te­ki Koń­ca Świa­ta tra­fi cały doro­bek twór­czy Wisła­wy Szym­bor­skiej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biografie, po które powinien sięgnąć każdy

Z oka­zji Dnia Kobiet war­to pomy­śleć o przed­sta­wi­ciel­kach tej płci, któ­re namie­sza­ły w histo­rii, nauce czy kul­tu­rze. Wszy­scy je zna­my, ale czę­sto wie­my o nich roz­pacz­li­wie mało. Wgląd w życio­rys tych posta­ci pozwa­la zoba­czyć ich ludz­ką twarz, poznać sła­bo­ści, a więc jed­no­cze­śnie uwie­rzyć w sie­bie. Sko­ro z pro­ble­ma­mi bory­ka­ła się podwój­na noblist­ka, cze­mu my mamy się ich wsty­dzić? Czy­taj dalej

-->