Aktualności

Wisława Szymborska odbiera Nagrodę Nobla raz jeszcze – tym razem jako figurka LEGO

Gru­pa LEGO w nie­zwy­kły spo­sób posta­no­wi­ła uczcić set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Wisła­wy Szym­bor­skiej – w Mało­pol­skim Ogro­dzie Sztu­ki poja­wi­ła się makie­ta zło­żo­na z 21 tysię­cy kloc­ków odwzo­ro­wu­ją­ca galę wrę­cze­nia Nagro­dy Nobla z 1996 roku.

Makie­ta powsta­wa­ła przez pół roku w ści­słej tajem­ni­cy na zle­ce­nie Gru­py Lego. Za pro­jekt oraz budo­wę odpo­wia­dał Mate­usz Kustra. Do stwo­rze­nia makie­ty jego zespół wyko­rzy­stał 21 tysię­cy kloc­ków oraz ponad 380 mini­fu­gu­rek. Całość mie­rzy 113 cm sze­ro­ko­ści i waży bli­sko 30 kg. W makie­cie moż­na też zna­leźć easter eggi nawią­zu­ją­ce do twór­czo­ści Wisła­wy Szym­bor­skiej. Oso­by obser­wu­ją­ce ją uważ­nie wypa­trzą m.in. psa z wier­sza „Moż­li­wo­ści”, kota, któ­ry prze­szedł do histo­rii dzię­ki utwo­ro­wi „Kot w pustym miesz­ka­niu”, cebu­lę czy mapę. Wśród figu­rek dostrze­że­my szwedz­ką rodzi­nę kró­lew­ską, słyn­ne oso­by zaj­mu­ją­ce się nauką oraz lite­ra­tu­rą, a nawet orkie­strę na bal­ko­nie – w peł­nym składzie!

Wyjąt­ko­wa makie­ta prze­no­si nas do 10 grud­nia 1996 roku, kie­dy to pol­ska poet­ka ode­bra­ła z rąk kró­la Szwe­cji Gusta­wa VI Adol­fa Nagro­dę Nobla „za poezję, któ­ra z iro­nicz­ną pre­cy­zją odsła­nia pra­wa bio­lo­gii i dzia­ła­nia histo­rii we frag­men­tach ludz­kiej rze­czy­wi­sto­ści”. Podzi­wiać ją moż­na w Mało­pol­skim Ogro­dzie Sztu­ki sąsia­du­ją­cym z Par­kiem Wisła­wy Szym­bor­skiej w Kra­ko­wie.

Park został otwar­ty 2 lip­ca, czy­li dokład­nie w set­ną rocz­ni­cę uro­dzin poet­ki, tego same­go dnia mia­ło miej­sce ofi­cjal­ne odsło­nię­cie makie­ty. Doko­na­li tego wspól­nie przed­sta­wi­ciel fir­my LEGO Pol­ska Seba­stian Szwacz­ka, pre­zes Fun­da­cji Wisła­wy Szym­bor­skiej Michał Rusi­nek oraz dyrek­tor Teatru im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go w Kra­ko­wie Krzysz­tof Głuchowski.

To nie pierw­szy raz, gdy Gru­pa LEGO posta­no­wi­ła uczcić pol­ską noblist­kę. W lutym zapre­zen­to­wa­ny został odtwo­rzo­ny z kloc­ków por­tret Wisła­wy Szym­bor­skiej o wymia­rach 40x40 cm, któ­ry stwo­rzył Łukasz Górec­ki, odtwa­rza­jąc zdję­cie wyko­na­ne przez Micha­ła Rusin­ka, z kolei 21 mar­ca, w Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Poezji, zoba­czy­li­śmy poet­kę na tle biblio­tecz­ki w inter­pre­ta­cji Łuka­sza Więc­ka. 

Budo­wa­nie z kloc­ków LEGO, podob­nie jak poezja, poma­ga roz­wi­jać kre­atyw­ność oraz abs­trak­cyj­ne i nie­za­leż­ne myśle­nie. Obie te for­my są ponad­cza­so­we i zna­ne wszyst­kim poko­le­niom. Dla­te­go w Gru­pie LEGO sta­ra­my się korzy­stać z takich oka­zji jak set­na rocz­ni­ca uro­dzin pol­skiej noblist­ki, by two­rzyć cie­ka­we, przy­stęp­ne doświad­cze­nia dla dzie­ci i doro­słych oraz umoż­li­wiać bliż­sze pozna­nie tak wyjąt­ko­wych posta­ci jak Wisła­wa Szym­bor­ska. Wie­rzy­my, że nauka przez zaba­wę przy­bli­ży młod­szym odbior­com uni­wer­sal­ną i peł­ną humo­ru twór­czość poet­ki – komen­tu­je Maciej Seliń­ski, Gene­ral Mana­ger LEGO na region Pol­ski, Ukra­iny i kra­jów bałtyckich.

Makie­tę w Mało­pol­skim Ogro­dzie Sztu­ki będzie moż­na podzi­wiać tak­że jesie­nią – w ramach wysta­wy „Jar­mark cudów”.

 

Podob­no w prze­mó­wie­niu pierw­sze zda­nie jest zawsze naj­trud­niej­sze. A więc mam je już poza sobą… Ale czu­ję, że i następ­ne zda­nia będą trud­ne, trze­cie, szó­ste, dzie­sią­te, aż do ostat­nie­go, ponie­waż mam mówić o poezji. Na ten temat wypo­wia­da­łam się rzad­ko, pra­wie wca­le. I zawsze towa­rzy­szy­ło mi prze­ko­na­nie, że nie robię tego naj­le­piej. Dla­te­go mój odczyt nie będzie zbyt dłu­gi. Wszel­ka nie­do­sko­na­łość lżej­sza jest do znie­sie­nia, jeśli poda­je się ją w małych daw­kach – mówi­ła Wisła­wa Szym­bor­ska, roz­po­czy­na­jąc Odczyt Noblow­ski. Jego pełen tekst jest dostęp­ny w języ­kach pol­skim, szwedz­kim oraz angiel­skim na ofi­cjal­nej stro­nie Nagro­dy Nobla.

Anna Tess Gołębiowska

zdję­cia Beata Zawrzel dla Fun­da­cji Wisła­wy Szymborskiej

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy