Aktualności Ciekawostki

Park Wisławy Szymborskiej już otwarty! Zieleń z widokiem na piękny mural

Kra­ków uczcił set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Wisła­wy Szym­bor­skiej. 2 lip­ca mia­ło miej­sce uro­czy­ste otwar­cie par­ku jej imie­nia i odsło­nię­cie mura­lu przed­sta­wia­ją­ce­go wiersz „Nic dwa razy”.

Rok 2023 ogło­szo­ny został przez Senat Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej rokiem Wisła­wy Szym­bor­skiej. 2 lip­ca przy­pa­dła set­na rocz­ni­ca uro­dzin noblist­ki. Z tej oka­zji w Kra­ko­wie przy ul. Kar­me­lic­kiej uro­czy­ście otwar­to Park Wisła­wy Szym­bor­skiej. Towa­rzy­szył mu pik­nik i pre­zen­ta­cja wyjąt­ko­we­go muralu.

Cie­szę się, że nasze mia­sto nie wznio­sło pomni­ka Wisła­wy Szym­bor­skiej, ale że jej „pomnik” zasia­ło i posa­dzi­ło. Upa­mięt­ni­ło ją w takiej for­mie, któ­ra – jestem prze­ko­na­ny – jej by naj­bar­dziej odpo­wia­da­ła. W par­ku moż­na prze­żyć radość czy­ta­nia, a może i pisa­nia. Leżeć na tra­wie i podzi­wiać para­du­ją­ce nad nami chmu­ry. Roz­ma­wiać z kamie­niem lub wsłu­chi­wać się w mil­cze­nie roślin. Zako­chać się od pierw­sze­go wej­rze­nia, miło­ścią naj­le­piej szczę­śli­wą. Przy­glą­dać się cudom pierw­szym lep­szym. Roz­wa­żać moż­li­wo­ści. Zdu­mie­wać się. Na wszel­ki wypa­dek powąt­pie­wać, czy to co waż­ne waż­niej­sze jest od nie­waż­ne­go. W nie­dzie­lę – dzię­ko­wać swo­je­mu ser­cu, że nie maru­dzi. Czy­tać listy umar­łych. Dzie­lić się wra­że­nia­mi z teatru. Obmy­ślać świat – wyda­nie dru­gie. I pamię­tać, że nic dwa razy się nie zda­rza. I nie zda­rzy – oświad­czył w cza­sie uro­czy­sto­ści Michał Rusi­nek, pre­zes Fun­da­cji Wisła­wy Szym­bor­skiej, daw­ny sekre­tarz noblist­ki. 

Utwo­rze­nie par­ku było ini­cja­ty­wą zapro­po­no­wa­ną w ramach Budże­tu Oby­wa­tel­skie­go, na któ­rą zagło­so­wa­ło bli­sko 9 tysię­cy miesz­ka­ją­cych w Kra­ko­wie osób, z kolei jego nazwa to owoc pety­cji „TAK dla par­ku im. Wisła­wy Szym­bor­skiej”, pod któ­rą zebra­no 3 360 podpisów.

Na park skła­da się 125 drzew, ponad 1,6 tysię­cy krze­wów, 18 tysię­cy bylin i ponad 70 tysię­cy kwia­tów cebu­lo­wych. Wśród zie­le­ni moż­na odna­leźć cyta­ty z wier­sza „Moż­li­wo­ści”, w któ­rym Wisła­wa Szym­bor­ska pisa­ła m.in. „wolę koty”, „wolę dęby nad War­tą”, „wolę kolor zie­lo­ny”, „wolę liście bez kwia­tów niż kwia­ty bez liści” czy „wolę czas owa­dzi od gwiezd­ne­go”, z kolei na ścia­nie budyn­ku przy ul. Kar­me­lic­kiej 28 powstał mural zapro­jek­to­wa­ny przez fir­mę Medi­ci­ne pre­zen­tu­ją­cy wiersz „Nic dwa razy”.

Uro­czy­ste otwar­cie, któ­re­mu towa­rzy­szy­ły pre­zen­ta­cje wier­szy poet­ki w wyko­na­niu akto­rek i akto­rów Teatru Baga­te­la i Teatru Gro­te­ska i kon­cert stan­dar­dów jaz­zo­wych w wyko­na­niu Luka Mazur Quar­tet zor­ga­ni­zo­wa­ło mia­sto Kra­ków we współ­pra­cy z Fun­da­cją Wisła­wy Szym­bor­skiej oraz part­ne­ra­mi wyda­rze­nia, któ­ry­mi byli Zarząd Zie­le­ni Miej­skiej, Medi­ci­ne, Biblio­te­ka Kra­ków, De Revo­lu­tio­ni­bus­Bo­oks, Teatr Gro­te­ska, Teatr Baga­te­la, Dziel­ni­ca Pierw­sza, Kra­kow­skie Forum Kul­tu­ry i Wodo­cią­gi Mia­sta Kraków.

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cia Kuba Krasny

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy