Aktualności

Dzieła Wisławy Szymborskiej trafią do Światowego Archiwum Arktycznego

W 2017 świat obie­gła wieść, że na nor­we­skiej wyspie Spits­ber­gen utwo­rzo­ne zosta­ło Świa­to­we Archi­wum Ark­tycz­ne, w któ­rym na super wytrzy­ma­łych nośni­kach danych prze­cho­wy­wa­ny będzie doro­bek inte­lek­tu­al­ny ludz­ko­ści na wypa­dek glo­bal­nej zagła­dy, pokro­ju kata­stro­fy nukle­ar­nej. Od kil­ku lat gro­ma­dzo­ne tam są skar­by kul­tu­ry, nauki czy prze­my­słu, w tym zdi­gi­ta­li­zo­wa­ne dzie­ła lite­rac­kie. W kwiet­niu do zbio­rów Biblio­te­ki Koń­ca Świa­ta tra­fi cały doro­bek twór­czy Wisła­wy Szymborskiej.

Dzie­ła pol­skiej noblist­ki zapi­sa­ne już zosta­ły na spe­cja­li­stycz­nej taśmie świa­tło­czu­łej. Zna­la­zły się tam wszyst­kie publi­ko­wa­ne dotych­czas tek­sty poetyc­kie, pro­za­tor­skie, felie­to­ny i listy Wisła­wy Szym­bor­skiej. 8 kwiet­nia ana­lo­go­wy nośnik danych prze­ka­za­ny zosta­nie do Świa­to­we­go Archi­wum Ark­tycz­ne­go, gdzie spo­cznie w odpo­wied­nio zabez­pie­czo­nym kon­te­ne­rze w głę­bo­ko zako­pa­nym pod zie­mią sta­lo­wym skarbcu.

Wisła­wa Szym­bor­ska nie jest jedy­ną pol­ską noblist­ką, któ­rej twór­czość zna­leźć będzie moż­na w Biblio­te­ce Koń­ca Świa­ta. W paź­dzier­ni­ku zeszłe­go roku do archi­wum prze­ka­za­na zosta­ła rol­ka z 200 metra­mi taśmy świa­tło­czu­łej, na któ­rej zapi­sa­no 4299 stron skła­da­ją­cych się na 14 ksią­żek Olgi Tokarczuk.

Ana­lo­go­we nośni­ki danych, na któ­rych zapi­sy­wa­ne są zbio­ry prze­zna­czo­ne dla Świa­to­we­go Archi­wum Ark­tycz­ne­go są w sta­nie prze­trwać przy­naj­mniej 500 lat, a nie­któ­re źró­dła poda­ją, że nawet do 1000. W cią­gu czte­rech lat pozy­ska­no do tej nie­zwy­kłej skarb­ni­cy ludz­kie­go dorob­ku mię­dzy inny­mi dane z Euro­pej­skiej Agen­cji Kosmicz­nej, zbio­ry Muzeum Naro­do­we­go Nor­we­gii i Biblio­te­ki Waty­kań­skiej, kody źró­dło­we z plat­for­my GitHub czy doku­men­ta­cję CERN.

źró­dło wydaw­nic­two znak

źró­dło zdję­cia Juan de Voj­níkov Wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy