Aktualności Zapowiedzi

Prequel Wielkiego Gatsby’ego opowie historię Nicka Carrawaya

Fran­cis Scott Fit­zge­rald nie docze­kał się uzna­nia za Wiel­kie­go Gatsby’ego. Dopie­ro trzy­na­ście lat po śmier­ci pisa­rza powieść zaczę­ła cie­szyć się popu­lar­no­ścią, dziś uwa­ża­na jest za jed­ną z naj­waż­niej­szych ksią­żek XX wie­ku. Cen­tral­ną posta­cią kla­sy­ka jest tytu­ło­wy Gats­by, któ­re­go pozna­je­my i obser­wu­je­my ocza­mi Nic­ka Car­ra­waya. O prze­szło­ści tego ostat­nie­go bar­dzo mało wia­do­mo. Wkrót­ce jed­nak będzie­my mogli poznać jego historię.

W Wiel­kim Gats­bym Fran­cis Scott Fit­zge­rald nie roz­pi­sy­wał się zanad­to na temat dotych­cza­so­wych prze­żyć Nic­ka Car­ra­waya. Czy­tel­nik mógł się dowie­dzieć wła­ści­wie tyl­ko, że Nick słu­żył pod­czas pierw­szej woj­ny świa­to­wej, po woj­nie zaś prze­pro­wa­dził się do mia­stecz­ka West Egg. Teraz jed­nak za spra­wą Micha­ela Far­ri­sa Smi­tha nar­ra­tor Wiel­kie­go Gatsby’ego wyj­dzie z cie­nia i rzu­ci nie­co świa­tła na swo­ją przeszłość.

Powie­ścio­wy pre­qu­el Wiel­kie­go Gatsby’ego mógł zostać napi­sa­ny przez Micha­ela Far­ri­sa Smi­tha dzię­ki temu, że 1 stycz­nia 2021 powieść Fit­zge­ral­da tra­fi w koń­cu do dome­ny publicz­nej. Ozna­cza to, że w przy­szłym roku każ­dy będzie miał pra­wo do zaadap­to­wa­nia powie­ści na dowol­ną for­mę bez zabie­ga­nia o czy­ją­kol­wiek zgo­dę. Zawie­ra się w tym rów­nież wyko­rzy­sty­wa­nie posta­ci opi­sa­nych w Wiel­kim Gats­bym i swo­bod­ne ich przedstawianie.

Micha­el Far­ris Smith przy­znał, że postać Nic­ka Car­ra­waya zawsze go fascy­no­wa­ła i od dłuż­sze­go cza­su marzył o opi­sa­niu jego historii.

Kie­dy czy­ta­łem Gatsby’ego kil­ka lat temu, Nick pozo­stał w mojej wyobraź­ni. Tak mało zdra­dza nam fak­tów ze swo­jej prze­szło­ści, że nie mogłem się powstrzy­mać od stwo­rze­nia jej w swo­jej gło­wie. Wie­dzia­łem, że muszę prze­lać te myśli na papier, powie­dział Micha­el Far­ris Smith.

W powie­ści zaty­tu­ło­wa­nej Nick będzie­my mogli prze­czy­tać o jego służ­bie na woj­nie, podró­ży w poszu­ki­wa­niu odku­pie­nia, któ­ra zapro­wa­dzi go do Pary­ża, gdzie uwi­kła się w ska­za­ny od same­go począt­ku na poraż­kę romans, by następ­nie tra­fić do pod­szy­te­go roz­pu­stą i prze­mo­cą Nowe­go Orleanu.

Książ­ka w Sta­nach Zjed­no­czo­nych uka­że się 5 stycz­nia, w Wiel­kiej Bry­ta­nii – 25 lutego.

źró­dło the guardian

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy