Ekranizacje Zapowiedzi

Zaprezentowany został zwiastun filmu o Shirley Jackson

Zna­na ze zna­ko­mi­tych hor­ro­rów i thril­le­rów, usku­tecz­nia­nych w for­mie tak powie­ści, jak i opo­wia­dań, Shir­ley Jack­son była stru­dzo­ną kobie­tą, cięż­ko doświad­czo­ną przez los licz­ny­mi scho­rze­nia­mi, któ­re nega­tyw­nie odbi­ja­ły się na jej zdro­wiu fizycz­nym, i być może nawet bar­dziej – psy­chicz­nym. Wkrót­ce będzie­my mogli zoba­czyć film obra­zu­ją­cy życie pisar­ki. Nie­daw­no zapre­zen­to­wa­ny został ofi­cjal­ny zwiastun.

Shir­ley Jack­son uro­dzi­ła się w 1916 w San Fran­ci­sco. Na Uni­wer­sy­te­cie w Syra­cu­se zaan­ga­żo­wa­ła się w aka­de­mic­kie pismo lite­rac­kie, tam też pozna­ła swo­je­go męża. Para w 1940 osia­dła w North Ben­ning­ton w sta­nie Ver­mont, gdzie mąż Shir­ley, Stan­ley Edgar Hyman, roz­wi­jał się jako kry­tyk lite­rac­ki, ona zaś zaczę­ła pisać swo­je pierw­sze poważ­ne tek­sty. Debiu­to­wa­ła w 1948 powie­ścią The Road Thro­ugh The Wall, któ­ra czer­pa­ła bar­dzo wie­le z jej wła­sne­go dzie­ciń­stwa w Kali­for­nii. Jej opo­wia­da­nia chęt­nie były publi­ko­wa­ne w lite­rac­kich cza­so­pi­smach, spo­ty­ka­ły się z bar­dzo przy­chyl­ną kry­ty­ką, a w 1959 wyda­ła powieść Nawie­dzo­ny dom na wzgó­rzu, któ­ry przed dwo­ma laty zna­ko­mi­cie został zaadap­to­wa­ny na język seria­lu za pośred­nic­twem plat­for­my Net­flix. W latach 60. Shir­ley pod­upa­dła na zdro­wiu. Mimo złej kon­dy­cji zdo­ła­ła jesz­cze wydać gotyc­ką powieść Zawsze miesz­ka­ły­śmy w zam­ku. Zmar­ła w wie­ku 48 lat we śnie z powo­du nie­wy­dol­no­ści serca.

Wypro­du­ko­wa­ny przez wytwór­nię Neon film Shir­ley sku­pia się na naj­bar­dziej płod­nym okre­sie życia ame­ry­kań­skiej pisar­ki. Sce­na­riusz został napi­sa­ny przez Sarah Gub­bins na pod­sta­wie książ­ki Susan Scarf Mer­rell. Reży­ser­ką obra­zu zosta­ła Jose­phi­ne Dec­ker, któ­rej poprzed­ni film Made­li­ne i Made­li­ne cie­szył się spo­rym uzna­niem kry­ty­ków. W roli głów­nej zoba­czy­my Eli­sa­beth Moss, męża Shir­ley, Stan­leya, zagra Micha­el Stuhlbarg.

W inter­ne­cie został w ostat­nim cza­sie opu­bli­ko­wa­ny zwia­stun fil­mu. Ten suge­ru­je, że w thril­le­rze psy­cho­lo­gicz­nym Jose­phi­ne Dec­ker gra­ni­ca mię­dzy tym, co rze­czy­wi­ste, a co fik­cyj­ne będzie z cza­sem coraz bar­dziej się zacierać.

Film będzie dostęp­ny od 5 czerw­ca w ser­wi­sach ofe­ru­ją­cych tre­ści na żądanie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy