Aktualności Ekranizacje

Kto dołączy do Geralta i Yennefer? Netflix ogłosił nowych członków obsady

W lutym roz­po­czę­ły się pra­ce nad dru­gim sezo­nem “Wiedź­mi­na”. Pre­mie­ra nowych odcin­ków na Net­flik­sie będzie mia­ła miej­sce w 2021 roku.

Oczy­wi­ście w dru­gim sezo­nie powró­cą przede wszyst­kim gwiaz­dy serii, czy­li Hen­ry Cavill (Geralt z Rivii), Anya Cha­lo­tra (Yen­ne­fer z Ven­ger­ber­gu), Freya Allan (Ciril­la z Cin­try) oraz Joey Batey (Jaskier), ale w związ­ku z nowy­mi wąt­ka­mi poja­wią się też nowi aktorzy.

Zoba­czy­my przede wszyst­kim kolej­nych wiedź­mi­nów. W Coëna wcie­li się Yasen Ato­ur, Lam­ber­tem zosta­nie Paul Bul­lion, a Thue Ersted Rasmus­sen zagra Eske­la. W adap­ta­cji opo­wia­da­nia “Ziar­no praw­dy” zoba­czy­my gwiaz­dę “Gry o tron” Kri­sto­fe­ra Hivju w roli Nivel­le­na oraz Agnes Björn jako Vere­enę. O roli Vese­mi­ra któ­re­go grać będzie Kimow Bod­ni pisze­my tutaj.

Kolej­ne posta­ci, któ­re pozna­my, to cza­row­ni­ce Lydia van Bre­de­vo­ort (w tej roli Aisha Fabien­ne Ross) oraz Fran­ce­sca Fin­da­ba­ir (mło­dziut­ka absol­went­ka szko­ły aktor­skiej Mecia Simson).

Zna­my też już nazwi­ska wszyst­kich czte­rech reży­se­rów. Odcin­ki 1. i 2. wyre­ży­se­ru­je Ste­phen Sur­jik, odcin­ki 3. i 4. – Sarah O’Gorman, odcin­ki 5. i 8. – Ed Bazal­get­te, a odcin­ki 6. i 7. – Geeta V. Patel.

Lau­ren Schmidt His­srich jest zado­wo­lo­na z przy­ję­cia pierw­sze­go sezo­nu serialu.
- Dobre przy­ję­cie pierw­sze­go sezo­nu Wiedź­mi­na posta­wi­ło wyso­ko poprzecz­kę dla nowych osób dołą­cza­ją­cych do obsa­dy – oznaj­mi­ła show­run­ner­ka. – Naszej eks­pert­ce od castin­gu, Sophie Hol­land i jej zespo­ło­wi uda­ło się jed­nak po raz kolej­ny zna­leźć naj­lep­szych akto­rów i aktor­ki dla wszyst­kich posta­ci. Nie mogę tak­że docze­kać się, aż zoba­czę, jak histo­rie o Wiedź­mi­nie oży­ją na ekra­nie dzię­ki wybra­nym przez nas uta­len­to­wa­nym reżyserom.

Oczy­wi­ście w dru­gim sezo­nie “Wiedź­mi­na” powró­cą też akto­rzy zna­ni z pierw­sze­go sezo­nu: MyAn­na Buring jako Tis­sa­ia de Vries, Tom Can­ton jako Fila­van­drel, Lil­ly Cooper jako Mur­ta, Jere­my Craw­ford jako Yar­pin Zigrin, Eamon Far­ren jako Cahir, Mahesh Jadu jako Vil­ge­fortz, Teren­ce May­nard jako Arto­rius, Lars Mik­kel­son jako Stre­go­bor, Mimi Ndi­we­ni jako Frin­gil­la Vigo, Roy­ce Pier­re­son jako Istredd, Wil­son Radjou-Pujal­te jako Dara, Anna Shaf­fer jako Triss Meri­gold oraz The­ri­ca Wil­son Read jako Sabri­na Glevissig.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy