Aktualności

Nowe promocje książkowe w Biedronce, Świecie Książki, Taniej Książce i innych

Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was new­sa o cie­ka­wych pro­mo­cjach. Znaj­dzie­cie tutaj infor­ma­cje o naj­now­szych pozy­cjach któ­re od 8 paź­dzier­ni­ka tra­fią do Bie­dro­nek, trwa­ją­cej super pro­mo­cji w Świe­cie Książ­ki, wyprze­da­ży w Taniej Książ­ce i innych.

3 książ­ki za 44,90 w na stro­nie swiatksiazki.pl, link TUTAJ

 


Nowa ofer­ta obo­wią­zu­ją­ca w Bie­dron­kach od 8 października

 


Outlet Taniej Książ­ki, róż­ne­go rodza­ju tytu­ły do 50% taniej, link TUTAJ.


Thril­ler i hor­ror w pro­mo­cyj­nych cenach na stro­nie Matras.pl, kli­ka­my tutaj.


Super zakład­ki magne­tycz­ne na Molom.pl, kli­ka­my TUTAJ.


Skar­pet­ki czy­tel­ni­cze, jedy­ne w swo­im rodza­ju! Wię­cej TUTAJ.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy