Sprawdzasz tag

doktorat honoris causa

Aktualności

Olga Tokarczuk i Barbara Engelking z doktoratami honoris causa w Tel Awiwie

Żad­nej z nich nie trze­ba przed­sta­wiać – choć gdy media roz­pi­sy­wa­ły się ostat­nio o prof. Bar­ba­rze Engel­king, wspo­mi­na­ły raczej o tym, że Mini­ster Edu­ka­cji Naro­do­wej gro­zi Insty­tu­to­wi Socjo­lo­gii PAN ogra­ni­cze­niem finan­so­wa­nia. 18 maja pisar­ka i badacz­ka otrzy­ma­ły dok­to­ra­ty hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu w Tel Awi­wie. Czy­taj dalej

-->