Ekranizacje

Kroniki Wampirze Anny Rice jako serial!

Anne Rice w kano­nie wam­pi­rzych powie­ści ma zare­zer­wo­wa­ną spo­rą pół­kę, ale mimo to nie odkła­da pió­ra. Nie tyl­ko zapo­wie­dzia­ła kolej­ną powieść “Ksią­żę Lestat i Kró­le­stwo Atlan­ty­dy”, ale oka­zu­je się, że jej boha­te­rów ponow­nie zoba­czy­my na ekranie.

Przy­po­mnij­my, że “Kro­ni­ki wam­pi­rze” do tej pory docze­ka­ły się dwóch fil­mów peł­no­me­tra­żo­wych. Pierw­szy, ze sce­na­riu­szem autor­stwa Anne Rice oraz Tomem Cru­isem i Bra­dem Pit­tem w rolach głów­nych, był “Wywiad z wam­pi­rem”, któ­ry odniósł nie­zwy­kły suk­ces. Następ­na była “Kró­lo­wa potę­pio­nych”, przy pra­cach nad któ­rą Rice nie zosta­ła nawet kon­sul­tant­ką, a w któ­rej zagra­li Stu­art Town­send oraz Aaliy­ah. Ta pro­duk­cja przy­ję­ta zosta­ła chłod­no, w czę­ści kra­jów (w tym w Pol­sce) nie docze­ka­ła się w ogó­le pre­mie­ry kino­wej i tra­fi­ła od razu na DVD.

Obec­nie powstać ma serial, bazu­ją­cy naj­praw­do­po­dob­niej na “Wam­pi­rze Lesta­cie”. Sce­na­riusz opra­co­wać mają Anne Rice oraz jej syn Chri­sto­pher Rice. Pisar­ka oznaj­mi­ła, że wła­śnie takiej for­mu­ły bra­ko­wa­ło jej wcze­śniej, by dobrze przed­sta­wić bohaterów.

Dwa lata temu mowa była o kolej­nym fil­mie na pod­sta­wie “Kro­nik wam­pi­rzych”, ale osta­tecz­nie Uni­ver­sal Pic­tu­res nie pod­ję­ło ryzy­ka, gdyż bra­ko­wa­ło dobre­go pomy­słu na opo­wie­dze­nie tej histo­rii. Obec­nie pra­wa do ekra­ni­za­cji wró­ci­ły do autor­ki, któ­ra oznaj­mi­ła na Face­bo­oku, że naj­wyż­sza pora przy­wró­cić wam­pi­rom należ­ne im miejsce.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy