Ekranizacje

Ewan McGregor jako Krzyś w disneyowskim sequelu Kubusia Puchatka

Po uży­cze­niu gło­su Lumiere’owi z adap­ta­cji “Pięk­nej i Bestii”, Ewan McGre­gor wcho­dzi w świat ani­ma­cji Disneya jesz­cze głę­biej. Potwier­dzo­no, że aktor pro­wa­dzi wła­śnie roz­mo­wy doty­czą­ce roli Krzy­sia w adap­ta­cji “Kubu­sia Puchat­ka” w reży­se­rii Mar­ca For­ste­ra i ze sce­na­riu­szem odpo­wie­dzial­nej za “Ukry­te Dzia­ła­nia” Alli­son Schroeder.

Nowy film ma być sequ­elem “Przy­gód Kubu­sia Puchat­ka” z 1977 roku w wer­sji live-action i nadać kla­sycz­nej histo­rii A.A. Mil­ne zupeł­nie nowy wydźwięk.

Fabu­ła opo­wie histo­rię doro­słe­go Krzy­sia (McGre­gor), czy­li chłop­ca, któ­ry utra­cił zdol­ność ima­gi­na­cji tak moc­no wspie­ra­ją­cej jego przy­go­dy w Stu­mi­lo­wym Lesie. Pucha­tek i jego przy­ja­cie­le raz jesz­cze poja­wią się w życiu Krzy­sia, by pomóc mu odzy­skać wyobraźnię.

Nie­za­leż­nie od pro­jek­tu Disneya w 2017 roku ma poja­wić się dra­mat “Good­bye Chri­sto­pher Robin” (“Żegnaj, Krzy­siu”) od Fok­sa, czy­li opo­wieść o A.A. Mil­ne, w któ­rej zagra­ją Mar­got Rob­bie i Domh­nall Gleeson.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy