Ekranizacje

BBC zrealizowało serial o siostrach Bronte!

Jeśli ktoś fascy­nu­je się świa­to­wą lite­ra­tu­rą, nie powi­nien przy­zna­wać się do nie­zna­jo­mo­ści sióstr Bron­të. To trzy powie­ścio­pi­sar­ki nale­żą­ce do ści­słe­go kano­nu w Wiel­kiej Bry­ta­nii, ale tak­że poza jej gra­ni­ca­mi. Obec­nie zaś sta­ły się one boha­ter­ka­mi fil­mu “To Walk Invi­si­ble” (Kro­czyć nie­wi­docz­ną) zre­ali­zo­wa­ne­go przez BBC One.

Za sce­na­riusz i reży­se­rię odpo­wia­da Sal­ly Wainw­ri­ght, któ­ra tytuł (oraz inspi­ra­cję) zaczerp­nę­ła z listu Char­lot­te Bron­të – pisar­ka żali­ła się swo­je­mu wydaw­cy, iż nie zosta­ła roz­po­zna­na, a dokład­niej sko­ja­rzo­na ze swo­im pseu­do­ni­mem Cur­rer Bell (pod tym nazwi­skiem uka­za­ły się m.in. “Dziw­ne losy Jane Eyre”). Tele­wi­zyj­na pre­mie­ra peł­no­me­tra­żo­wej pro­duk­cji mia­ła miej­sce 29 grud­nia 2016. Rok pre­mie­ry nie był przy­pad­ko­wy – w 1816 roku przy­szła na świat Charlotte.

Histo­ria opo­wia­da histo­rię trzech lat z życia Char­lot­te (Finn Atkins), Emi­ly (Chloe Pir­rie) i Anne (Char­lie Mur­phy) poprze­dza­ją­cych śmierć ich bra­ta Bran­wel­la (Adam Naga­its). W rolę ojca rodzeń­stwa wcie­lił się Jona­than Pryce.

Poni­żej pre­zen­tu­ję zwia­stun pro­duk­cji oraz jej fragment.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy