Ekranizacje Zapowiedzi

Polska śmietanka literacka XX wieku w nowej komedii kryminalnej Macieja Kawalskiego

Tra­dy­cja spo­ży­wa­nia alko­ho­lu w Pol­sce jest dłu­ga i boga­ta, funk­cjo­nu­je u nas rów­nież ste­reo­typ arty­sty pija­ka. Sce­na­riusz, w któ­rym Tade­usz Boy-Żeleń­ski, Wit­ka­cy, Joseph Con­rad i Bro­ni­sław Mali­now­ski po moc­niej­szej impre­zie w Zako­pa­nem zosta­ją wcią­gnię­ci w spra­wę mor­der­stwa i sta­ra­ją się roz­wi­kłać zagad­kę kry­mi­nal­ną wca­le nie wyda­je się taki nie­moż­li­wy. A taką wła­śnie histo­rię opo­wie nowy film Macie­ja Kawalskiego.

Ruszy­ły już zdję­cia na pla­nie kome­dii kry­mi­nal­nej, zaty­tu­ło­wa­nej Nie­bez­piecz­ni dżen­tel­me­ni. Dla Macie­ja Kawal­skie­go będzie to debiut w roli reży­se­ra fil­mo­we­go, acz­kol­wiek rze­mio­sło to nie jest mu obce – na swo­im kon­cie ma kil­ka krót­kich metra­ży i serial Mały zgon.

Za pro­duk­cję odpo­wia­da Koi Stu­dio (Tara­pa­ty) oraz Aurum films (Boże Cia­ło). Według har­mo­no­gra­mu pra­ce na pla­nie mają skoń­czyć się na prze­ło­mie czerw­ca i lip­ca. Pre­mie­ra pla­no­wa­na jest na 2022.

Na Face­bo­oku Aurum films zapre­zen­to­wa­ny został opis pro­duk­cji. Opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły rów­nież pierw­sze zdję­cia, przed­sta­wia­ją­ce akto­rów w głów­nych rolach.

Tade­usz Boy-Żeleń­ski, Wit­ka­cy, Joseph Con­rad i Bro­ni­sław Mali­now­ski, czte­ry zna­ko­mi­to­ści zako­piań­skiej bohe­my budzą się po moc­no zakra­pia­nej, cało­noc­nej impre­zie. Gło­wy pęka­ją im od kaca, nikt nic nie pamię­ta, a sytu­acji nie popra­wia­ją zna­le­zio­ne na pod­ło­dze zwło­ki nie­zna­ne­go męż­czy­zny. Dodat­ko­wo do drzwi domu dobi­ja­ją się wła­śnie stró­że pra­wa, a to dopie­ro począ­tek kło­po­tów. Roz­po­czy­na się wyścig z cza­sem, w któ­rym boha­te­ro­wie muszą uwol­nić się nie tyl­ko od podej­rzeń, ale tak­że od rów­nie nie­bez­piecz­nych śro­do­wi­sko­wych plo­tek i jak naj­szyb­ciej wyja­śnić zagad­kę tajem­ni­czej śmier­ci. Wkrót­ce za spra­wą tych bły­sko­tli­wych i uwiel­bia­ją­cych ryzy­ko dżen­tel­me­nów tęt­nią­ce kul­tu­ral­nym życiem Zako­pa­ne sta­nie się tłem wiel­kiej intry­gi, w któ­rą zamie­sza­ni będą gang­ste­rzy, arty­ści i poli­ty­cy, w tym Zofia Nał­kow­ska czy Józef Pił­sud­ski. Na dro­dze boha­te­rów sta­nie rów­nież Lenin we wła­snej oso­bie, któ­ry aku­rat zawi­tał do Poronina…

Tade­usza Boya-Żeleń­skie­go zagra Tomasz Kot, Wit­ka­ce­go – Mar­cin Doro­ciń­ski, Jose­pha Con­ra­da – Andrzej Sewe­ryn, a Bro­ni­sła­wa Mali­now­skie­go – Woj­ciech Mecwaldowski.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy