Ekranizacje

Andrzej Sapkowski wypowiedział się na temat drugiego sezonu Wiedźmina

Andrzej Sap­kow­ski, autor sagi, podzie­lił się swo­imi prze­my­śle­nia­mi w tema­cie dru­gie­go sezo­nu seria­lu. Jaki wer­dykt został przez nie­go wydany?

Pierw­szy sezon Wiedź­mi­na odniósł ogrom­ny suk­ces, jeśli cho­dzi o licz­bę odtwo­rzeń seria­lu w pierw­szym mie­sią­cu od pre­mie­ry. Mimo raczej pozy­tyw­nych recen­zji, pro­duk­cja nie uchro­ni­ła się przed drob­ny­mi man­ka­men­ta­mi. Kry­ty­cy, któ­rzy już obej­rze­li dru­gi sezon zgod­nie twier­dzą, że wido­wi­sko zmie­rza w dobrym kie­run­ku. Więk­szy budżet na pew­no się przy­słu­żył pro­duk­cji, dodat­ko­wo twór­cy wzię­li pod uwa­gę część, tę sen­sow­ną, gło­sów nie­za­do­wo­le­nia ze stro­ny widzów po pre­mie­rze pierw­sze­go sezonu.

Ze zda­niem, że dru­gi sezon jest dużo lep­szy od pierw­sze­go zga­dza się rów­nież Andrzej Sap­kow­ski. Pisarz w zwię­złych sło­wach pochwa­lił eki­pę pro­duk­cyj­ną i wyra­ził nadzie­ję na wię­cej jesz­cze lep­szych odcin­ków w przyszłości.

Adap­to­wa­nie ksią­żek moje­go autor­stwa to nie­ła­twa sztu­ka i gra­tu­lu­ję Lau­ren i jej zespo­ło­wi świet­ne­go wywią­za­nia się z tego zada­nia. Obej­rza­łem z dużą rado­ścią i liczę na to, że sezon trze­ci będzie zro­bio­ny z jesz­cze więk­szym roz­ma­chem, taką opi­nią pochwa­lił się zespół Netfliksa.

Dru­gi sezon Wiedź­mi­na dostęp­ny jest na plat­for­mie Net­flik­sa od 17 grud­nia. Wszyst­kie 8 odcin­ków będzie moż­na obej­rzeć ciągiem.

Jak Wy oce­nia­cie serial?


Skar­pet­ki książ­ko­we tak wygod­ne, że hob­bit by je nosił! 🙂 Jedy­ne w swo­im rodza­ju, pro­du­ko­wa­ne w Pol­sce, skar­pet­ki dla książ­ko­ho­li­ków! Szu­kaj­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy