Aktualności Ekranizacje

Co z nowymi produkcjami o Harrym Potterze?

W stycz­niu poja­wi­ły się pierw­sze plot­ki o tym, że War­ner Bros. i HBO roz­wa­ża­ją pro­duk­cję tele­wi­zyj­ne­go seria­lu osa­dzo­ne­go w uni­wer­sum stwo­rzo­nym przez J.K. Row­ling. Co wię­cej, pro­jekt miał­by opo­wia­dać o dal­szych losach Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Oka­zu­je się, że w tych pogło­skach mogło kryć się wię­cej niż ziar­no praw­dy. Zda­je się potwier­dzać to wypo­wiedź CEO War­ner Media, Jaso­na Kilara.

W ostat­ni czwar­tek odby­ła się spe­cjal­na kon­fe­ren­cja zor­ga­ni­zo­wa­na przez War­ner Bros. dla inwe­sto­rów. Jason Kilar opo­wia­dał na niej o kon­dy­cji HBO oraz o pla­nach wobec plat­for­my HBO Max. Inter­ne­to­we spo­tka­nie mia­ło cha­rak­ter biz­ne­so­wy, w grę wcho­dzą pie­nią­dze od inwe­sto­rów, a to zwy­kle ozna­cza, że w takich sytu­acjach słów raczej nie rzu­ca się na wiatr.

Pod­czas kon­fe­ren­cji Jason Kilar wyra­ził, jak bar­dzo waż­na dla War­ner Bros. jest współ­pra­ca z J.K. Row­ling. Zauwa­żył rów­nież, że w stwo­rzo­nym przez nią uni­wer­sum nadal jest mnó­stwo miej­sca na kolej­ne produkcje.

Jest taka mała rzecz, Har­ry Pot­ter, któ­ra jest jed­ną z naj­bar­dziej uko­cha­nych fran­czyz. Jeste­śmy nie­sa­mo­wi­cie wdzięcz­ni, że może­my być part­ne­rem J.K. Row­ling. Twier­dzę, że jest w tym jesz­cze dużo zaba­wy i poten­cja­łu, powie­dział Jason Kilar.

Nadal jed­nak w żad­nym momen­cie kon­fe­ren­cji nie zosta­ło spre­cy­zo­wa­ne, co jego sło­wa tak napraw­dę zna­czą. Bio­rąc jed­nak pod uwa­gę wcze­śniej­sze donie­sie­nia „The Hol­ly­wo­od Repor­ter”, rze­czy­wi­ście War­ner Bros. może przy­go­to­wy­wać się do zre­ali­zo­wa­nia seria­lu o Har­rym Pot­te­rze. Inną opcją jest fil­mo­wa adap­ta­cja westen­do­wej kon­ty­nu­acji sied­miok­się­gu, zaty­tu­ło­wa­nej Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko.

Osiem fil­mów o Har­rym Pot­te­rze przy­nio­sło stu­diu War­ner Bros. zyski wiel­ko­ści 7 miliar­dów dola­rów. Już sam wymiar finan­so­wy czy­ni z poten­cjal­nych kolej­nych pro­duk­cji o sztan­da­ro­wych boha­te­rach J.K. Row­ling praw­dzi­wie łako­my kąsek.

źró­dło: hol­ly­wo­od reporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy