Ekranizacje Zapowiedzi

Szykuje się nowa ekranizacja słynnej powieści Stephena Kinga, zatytułowanej Christine

Ser­wis „Deadli­ne” dono­si, że wyda­na w 1983 Chri­sti­ne Ste­phe­na Kin­ga, zekra­ni­zo­wa­na jesz­cze tego same­go roku przez Joh­na Car­pen­te­ra, docze­ka się nowej adap­ta­cji. Nad fil­mem pra­cu­je twór­ca Han­ni­ba­la, Bry­an Ful­ler. Według jego zapew­nień adap­ta­cja ma pozo­stać jak naj­bar­dziej wier­na powie­ścio­we­mu oryginałowi.

Chri­sti­ne opo­wia­da o Arniem Cun­nin­gha­mie, któ­ry w szko­le śred­niej nie ma łatwe­go życia. Wszyst­ko się zmie­nia, kie­dy kupu­je Ply­mo­utha fury rocz­nik 1958. Szyb­ko się oka­zu­je, że Chri­sti­ne wca­le nie jest zwy­kłym samo­cho­dem – nie dość, że zda­je się żyć, to jesz­cze posia­da umie­jęt­ność kie­ro­wa­nia ludz­ki­mi uczu­cia­mi. Kie­dy na jaw wycho­dzi, że ma rów­nież mrocz­ną natu­rę, może już być za póź­no dla Arnie­go i wszyst­kich wokół niego.

Nowa ekra­ni­za­cja Chri­sti­ne powsta­je jako wspól­ny pro­jekt Sony Pic­tu­res i Blum­ho­use. Bry­an Ful­ler został zaan­ga­żo­wa­ny w pro­duk­cję jako sce­na­rzy­sta i reży­ser. Film ma według wstęp­nych zało­żeń trzy­mać się este­ty­ki lat 80-tych i bar­dzo moc­no bazo­wać na powie­ścio­wym pierwowzorze.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy