Sprawdzasz tag

Christine

Ekranizacje Zapowiedzi

Szykuje się nowa ekranizacja słynnej powieści Stephena Kinga, zatytułowanej Christine

Ser­wis „Deadli­ne” dono­si, że wyda­na w 1983 Chri­sti­ne Ste­phe­na Kin­ga, zekra­ni­zo­wa­na jesz­cze tego same­go roku przez Joh­na Car­pen­te­ra, docze­ka się nowej adap­ta­cji. Nad fil­mem pra­cu­je twór­ca Han­ni­ba­la, Bry­an Ful­ler. Według jego zapew­nień adap­ta­cja ma pozo­stać jak naj­bar­dziej wier­na powie­ścio­we­mu ory­gi­na­ło­wi. Czy­taj dalej

-->