Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix przygotowuje adaptację Talizmanu Stephena Kinga i Petera Strauba

Kolej­ne dzie­ła Ste­phe­na Kin­ga cie­szą się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią, podob­nie ich adap­ta­cje przy­cią­ga­ją przed ekra­ny milio­ny widzów na całym świe­cie. Dla­te­go powie­ści i opo­wia­da­nia kró­la hor­ro­ru nadal są bar­dzo łako­mym kąskiem dla fil­mow­ców. Obec­nie powsta­je kil­ka fil­mów i seria­li zwią­za­nych z jego twór­czo­ścią. Net­flix dokła­da do tej puli jesz­cze jed­ną pro­duk­cję. Będzie to adap­ta­cja Tali­zma­nu Ste­phe­na Kin­ga i Pete­ra Strauba.

Powieść zosta­ła pierw­szy raz opu­bli­ko­wa­na w 1984 roku. Zachwy­co­ny nią Ste­ven Spiel­berg od razu zabez­pie­czył pra­wa do jej zekra­ni­zo­wa­nia. Od tam­te­go cza­su minę­ły już pra­wie czte­ry deka­dy, pod­czas któ­rych podej­mo­wa­nych było kil­ka prób prze­nie­sie­nia tek­stu na medium fil­mo­we – żad­na z nich nie przy­nio­sła skutku.

Ist­nie­je spo­ra szan­sa, że tym razem uda się sfi­na­li­zo­wać pro­jekt. Ste­ven Spiel­berg posta­rał się o zespół solid­nych part­ne­rów, któ­rzy mają pomóc mu zre­ali­zo­wać obraz. Wia­do­mo już, że adap­ta­cja Tali­zma­nu przyj­mie postać seria­lu. Ten uka­zać się ma pod szyl­dem Netfliksa.

Do pro­jek­tu zaan­ga­żo­wa­ny został Cur­tis Gwinn, któ­ry pisał odcin­ki do The Wal­king Dead, Nar­cos czy Stran­ger Things. W adap­ta­cji Tali­zma­nu peł­nić będzie rolę show­run­ne­ra i głów­ne­go sce­na­rzy­sty. Do prac nad seria­lem włą­czy­li się rów­nież twór­cy Stran­ger Things – bra­cia Matt i Ross Duf­fer zosta­li pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi. Na pokła­dzie zna­la­zło się rów­nież miej­sce dla Ste­phe­na Kinga.

Tali­zman opo­wia­da o dwu­na­sto­let­nim Jac­ku Sawy­erze, któ­ry wyru­sza z nie­bez­piecz­ną misją, by ura­to­wać śmier­tel­nie cho­rą mat­kę. Jego jedy­ną nadzie­ją jest tajem­ni­czy arte­fakt ukry­ty w cze­lu­ściach złe­go hote­lu. Dro­ga do nie­go pro­wa­dzi nie tyl­ko przez naszą rze­czy­wi­stość, ale i przez rów­no­le­gły świat, nazy­wa­ny Tery­to­ria­mi. Tali­zman to kapi­tal­ne połą­cze­nie powie­ści fan­ta­sy z horrorem.

źró­dło hol­ly­wo­od reporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy