Zapowiedzi

Gra fabularna SibirPunk na podstawie prozy Michała Gołkowskiego ufundowana w 11 godzin

Powie­ścio­wa try­lo­gia Sybir­Punk Micha­ła Goł­kow­skie­go poło­ży­ła pod­wa­li­ny pod wyjąt­ko­we mul­ti­wer­sum roz­wi­ja­ne przez gru­pę zapa­leń­ców w ramach dzia­łal­no­ści fir­my Nova-Tek. Gru­pa pasjo­na­tów, zachwy­co­na wizją roz­to­czo­ną w książ­kach Goł­kow­skie­go, stwo­rzy­ła bazu­ją­cą na niej bitew­ną grę figur­ko­wą. Następ­nym kro­kiem mia­ła być gra fabu­lar­na. Kwo­ta nie­zbęd­na do wyda­nia sys­te­mu zebra­na zosta­ła w oko­ło 11 godzin od star­tu zbiórki.

Sybir­Punk to osa­dzo­na w nie­da­le­kiej przy­szło­ści w dys­to­pij­nej wer­sji Euro­py Wschod­niej opo­wieść o naj­mo­wa­nym do zała­twia­nia trud­nych spraw Chudym.

Przy­szłość to Neo­Sy­birsk: roz­pa­da­ją­ca się, skle­co­na na sznu­rek i szma­tę cywi­li­za­cja pokry­ta węglo­wym pyłem. Cuch­ną­ce zauł­ki, w któ­rych moż­na stra­cić życie za butel­kę wody. Syn­te­tycz­ne jedze­nie, tru­ją­ce powie­trze i ludzie tak napa­ko­wa­ni cyber­ne­ty­ką, że wła­ści­wie nie wia­do­mo czy jesz­cze są ludź­mi, czy­ta­my w opi­sie książ­ki o świe­cie, w któ­rym przy­szło żyć jej bohaterom.

W takiej też rze­czy­wi­sto­ści osa­dzo­na ma być gra fabu­lar­na Sybir­Punk. Gra­cze będą mogli wejść w brud­ny i ponu­ry Neo­Sy­birsk, zamiesz­ka­ły przez jed­nost­ki, któ­re ze sło­wiań­ską fan­ta­zją zamie­nia­ją każ­dy sza­ry dzień w ciąg nie­wia­ry­god­nych przygód.

Posta­wi­li­śmy na ban­dyc­ko-kry­mi­nal­ny sys­tem przy­go­do­wy, kon­cen­tru­ją­cy się na dyna­micz­nej akcji i bar­dzo moc­no kła­dą­cy nacisk na indy­wi­du­al­ne­go boha­te­ra, jego zako­twi­cze­nie w pół­świat­ku oraz blo­ko­wi­skach Neo­Sy­bir­ska. Oprócz tego, poprzez mecha­ni­kę „Sło­wiań­skiej Duszy” cemen­tu­je­my zbie­ra­ni­nę indy­wi­du­al­no­ści jaką są boha­te­ro­wie w jed­ną wza­jem­nie wspie­ra­ją­cą się Bry­ga­dę, piszą auto­rzy gry.

Gra RPG Sybir­Punk według zało­że­nia mia­ła powstać dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu ze stro­ny samych gra­czy. 14 czerw­ca ruszy­ła zbiór­ka pie­nię­dzy w ser­wi­sie Wspieram.to. Twór­cy zało­ży­li, że na wyda­nie pod­sta­wo­wej wer­sji gry będą potrze­bo­wać 35 tysię­cy zło­tych. Środ­ki na ten cel uda­ło się zebrać w oko­ło 11 godzin. W chwi­li obec­nej wspie­ra­ją­cy wpła­ci­li już pra­wie 68 tysię­cy złotych.

Chęt­nych doło­żyć się do zbiór­ki odsy­ła­my do pro­jek­tu na Wspieram.to:
https://wspieram.to/SibirPunk

Na grze fabu­lar­nej nie zakoń­czy się roz­wi­ja­nie uni­wer­sum Sybir­Pun­ka. Fir­ma Nova-Tek pla­nu­je powo­ła­nie do życia rów­nież gier plan­szo­wych i kom­pu­te­ro­wych na pod­sta­wie powie­ści Micha­ła Gołkowskiego.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy