Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun filmowej adaptacji Śmierci na Nilu Agathy Christie

Okre­śle­nie Aga­thy Chri­stie naj­bar­dziej zna­ną na świe­cie pisar­ką kry­mi­na­łów z całą pew­no­ścią prze­sa­dą nie jest. Napi­sa­ła ponad dzie­więć­dzie­siąt powie­ści i sztuk teatral­nych, stwo­rzy­ła dwie słyn­ne posta­ci, któ­re z bie­giem cza­su nabra­ły sta­tu­su kul­to­wych: detek­ty­wa Her­ku­le­sa Poiro­ta oraz pan­nę Mar­ple. Wie­le z jej dzieł zosta­ło zekra­ni­zo­wa­nych. Wyda­na pierw­szy raz w 1937 Śmierć na Nilu docze­ka­ła się dwóch fil­mo­wych adap­ta­cji. Jesz­cze w tym roku będzie­my mogli oglą­dać trzecią.

Akcja Śmier­ci na Nilu roz­gry­wa się na pokła­dzie luk­su­so­we­go stat­ku wyciecz­ko­we­go. To wła­śnie tam docho­dzi do mor­der­stwa popeł­nio­ne­go na żonie Simo­na Doy­la, mło­dej milio­ner­ce Lin­net. Tak się skła­da, że w rej­sie po Nilu bie­rze rów­nież udział Her­ku­les Poirot. Zaraz po wykry­ciu zbrod­ni bel­gij­ski detek­tyw posta­na­wia odna­leźć sprawcę.

Naj­now­sza ekra­ni­za­cja Śmier­ci na Nilu wyre­ży­se­ro­wa­na zosta­ła przez Ken­ne­tha Bra­na­gha. Sce­na­riusz napi­sał Micha­el Gre­en. Wspo­mnia­ny duet współ­pra­co­wał wcze­śniej przy adap­ta­cji innej powie­ści Aga­thy Chri­stie – to oni są odpo­wie­dzial­ni za Mor­der­stwo w Orient Expres­sie z 2017 roku.

Fil­mow­cy trak­tu­ją Śmierć na Nilu jako kon­ty­nu­ację wcze­śniej­szej pro­duk­cji. Z tego też powo­du w rolę Her­ku­le­sa Poiro­ta ponow­nie wcie­li się reży­ser Ken­neth Bra­nagh. Poza nim w fil­mie wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Tom Bate­man, Annet­te Bening, Rus­sell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Ham­mer, Rose Leslie, Emma Mac­key, Sophie Oko­ne­do, Jen­ni­fer Saun­ders i Leti­tia Wright.

Pre­mie­ra fil­mu zosta­ła wyzna­czo­na na 23 paź­dzier­ni­ka. Już teraz może­cie zoba­czyć zwia­stun produkcji:

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy