Sprawdzasz tag

NeoSybirsk

Zapowiedzi

Gra fabularna SibirPunk na podstawie prozy Michała Gołkowskiego ufundowana w 11 godzin

Powie­ścio­wa try­lo­gia Sybir­Punk Micha­ła Goł­kow­skie­go poło­ży­ła pod­wa­li­ny pod wyjąt­ko­we mul­ti­wer­sum roz­wi­ja­ne przez gru­pę zapa­leń­ców w ramach dzia­łal­no­ści fir­my Nova-Tek. Gru­pa pasjo­na­tów, zachwy­co­na wizją roz­to­czo­ną w książ­kach Goł­kow­skie­go, stwo­rzy­ła bazu­ją­cą na niej bitew­ną grę figur­ko­wą. Następ­nym kro­kiem mia­ła być gra fabu­lar­na. Kwo­ta nie­zbęd­na do wyda­nia sys­te­mu zebra­na zosta­ła w oko­ło 11 godzin od star­tu zbiór­ki. Czy­taj dalej

-->