Aktualności Ekranizacje

Disney robi film o Krzysiu z Kubusia Puchatka

Czy w momen­cie, kie­dy sta­je­my się doro­śli, zabi­ja­my w sobie dziec­ko? Nie wyda­je się nam. Disney rów­nież jest prze­ciw­ne­go zda­nia. Cza­sem trze­ba po pro­stu jakie­goś impul­su, żeby na nowo obu­dzić w sobie daw­ną fan­ta­zję. O tym wła­śnie będzie nowy film Disneya, w któ­rym głów­nym boha­te­rem jest Chri­sto­pher Robin, czy­li doro­sły już Krzyś z Kubu­sia Puchatka.

Gra­ny przez Ewa­na McGre­go­ra Chri­sto­pher ma żonę, cór­kę i poważ­ną pra­cę. Ta ostat­nia coraz bar­dziej zakłó­ca jego życie rodzin­ne. Kie­dy szef naka­zu­je mu zre­zy­gno­wać z wyjaz­du z rodzi­ną dla biz­ne­so­we­go spo­tka­nia, a w dodat­ku w fir­mie nie dzie­je się naj­le­piej, Chri­sto­pher zała­mu­je się. Pomoc przy­cho­dzi z nie­ocze­ki­wa­nej stro­ny. Oto bowiem przy­by­wa towa­rzysz dzie­cię­cych zabaw Chri­sto­phe­ra – Kubuś Pucha­tek, któ­re­mu gło­su uży­czył Jim Cummings.

Rzut oka na obsa­dę poka­zu­je, że w fil­mie zoba­czy­my rów­nież resz­tę eki­py ze Stu­mi­lo­we­go Lasu: Tygry­ska (Chris O’Dowd), Sowę (Toby Jones), Kró­li­ka (Peter Capal­di), Kła­po­uche­go (Brad Gar­rett), Kan­gu­rzy­cę (Sophie Oko­ne­do) i Pro­siacz­ka (Nick Moham­med). Wszy­scy oni połą­czą siły i posta­ra­ją się by Chri­sto­pher ponow­nie mógł czer­pać radość z życia.

Film będzie miał pre­mie­rę w Sta­nach Zjed­no­czo­nych 3 sierp­nia. Już teraz może­cie zoba­czyć pierw­szy teaser.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy