Aktualności

Tanie książki na zimę w Biedronce

I znów piszę o Bie­dron­ce! Przy­pa­dek? Nie, wiel­ki zimo­wy kier­masz ksią­żek! Po tym, jak Bie­dron­ka odno­to­wa­ła gigan­tycz­ną sprze­daż oraz zaofe­ro­wa­ła inte­re­su­ją­ce pakie­ty świą­tecz­ne, sieć wycho­dzi z kolej­ną czy­tel­ni­czą ini­cja­ty­wą. Tym razem jest to wiel­ka wyprze­daż – gorą­ce tytu­ły takie jak twór­czość Kin­ga, Clan­cy­’e­go, Nes­bo, Cana­van, Cus­sle­ra czy Miło­szew­skie­go dostęp­ne będą za jedy­ne 9,99 zł.

W tej samej cenie dostęp­ne będą tak­że ksią­żecz­ki dla dzie­ci, w tym spo­ry wybór pozy­cji z łamigłówkami.

War­to zro­bić zapa­sy na nowy rok, póki jest okazja.

biedronka1

biedronka7

biedronka8

biedronka6

biedronka5

biedronka4

biedronka3

biedronka2

źró­dło: biedronka.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy