Aktualności

Startuje trzecia edycja Wirtualnych Targów Książki!

Już dzi­siaj będzie­my mogli wziąć udział w pierw­szych atrak­cjach przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki. Trze­cia edy­cja ma być naj­więk­szą z dotych­cza­so­wych odsłon. Cze­ka na nas bli­sko 60 spo­tkań autor­skich, kil­ka­dzie­siąt eks­cy­tu­ją­cych pre­mier, licz­ne ofer­ty pro­mo­cyj­ne, moż­li­wość zdo­by­cia ksią­żek z auto­gra­fem oraz morze innych fan­ta­stycz­nych atrakcji.

Orga­ni­zo­wa­ne przez Empik Wir­tu­al­ne Tar­gi Ksią­żek powsta­ły z myślą o wypeł­nie­niu luki po odwo­ły­wa­nych maso­wo w dobie koro­na­wi­ru­sa impre­zach lite­rac­kich i z miej­sca sta­ły się naj­więk­szym onli­no­wym wyda­rze­niem czy­tel­ni­czym w Polsce.

Sie­dząc wygod­nie w domu przed ekra­na­mi kom­pu­te­rów bądź urzą­dzeń mobil­nych, od 19 maja do 1 czerw­ca spo­tka­my się z dzie­siąt­ka­mi pisa­rzy i pisa­rek tak z zagra­ni­cy, jak i z Pol­ski. Wszyst­kie atrak­cje podzie­lo­ne zosta­ną na trzy blo­ki tema­tycz­ne, doty­czą­ce: lite­ra­tu­ry pięk­nej i repor­ta­żu, lite­ra­tu­ry mło­dzie­żo­wej i lite­ra­tu­ry dla dzieci.

Impre­zę zain­au­gu­ru­je spo­tka­nie z Woj­cie­chem Chmie­la­rzem, auto­rem poczyt­nych kry­mi­na­łów i thril­le­rów. Roz­mo­wa będzie doty­czyć przede wszyst­kim jego naj­now­szej powie­ści, sta­no­wią­ce­go trze­ci tom cyklu gli­wic­kie­go Wil­ko­ła­ka z detek­ty­wem Dawi­dem Wol­skim w roli głównej.

19 maja odbę­dzie się rów­nież spo­tka­nie z Mag­da­le­ną Ges­sler, śmia­ło okre­śla­nej kró­lo­wą pol­skiej gastro­no­mii. Będzie to świet­na oka­zja, żeby lepiej poznać jed­ną z naj­bar­dziej zna­nych i wpły­wo­wych krajanek.

W kolej­nych dniach cze­ka­ją na nas spo­tka­nia m.in. z Chri­sem Car­te­rem, Nata­lią de Bar­ba­roBran­do­nem Mul­lem. A to zale­d­wie począ­tek zapla­no­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki atrak­cji! W cza­sie tar­gów może­cie też doko­nać zaku­pów nowo­ści i pre­mier do 50% taniej! Wszyst­kie ofer­ty pro­mo­cyj­ne znaj­dzie­cie TUTAJ.

Przy­po­mi­na­my, że udział w impre­zie jest cał­ko­wi­cie dar­mo­wy. W trak­cie spo­tkań moż­li­we będzie zada­wa­nie pytań w komen­ta­rzach pod trans­mi­sja­mi w mediach spo­łecz­no­ścio­wych. Wszyst­kie wyda­rze­nia tłu­ma­czo­ne będą rów­nież na język migowy.

Peł­ną listę wyda­rzeń znaj­dzie­cie poniżej:

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy