Aktualności

Remigiusz Mróz po ukraińsku

W ramach wspar­cia Ukra­iny już od 15 czerw­ca będzie moż­na kupić książ­kę „Wyba­czam ci” po ukra­iń­sku – poin­for­mo­wał Remi­giusz Mróz na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku. Cały dochód ze sprze­da­ży zosta­nie prze­ka­za­ny na cele Pol­skiej Akcji Huma­ni­tar­nej SOS Ukra­ina. Wyda­nie będzie tak­że dys­try­bu­owa­ne bez­płat­nie w ramach współ­pra­cy z Fun­da­cją Powszech­ne­go Czytania.
Jak poin­for­mo­wał Mróz – „Wła­ści­wie wszy­scy pra­cu­ją­cy nad tym tytu­łem zrze­kli się jakiej­kol­wiek gra­ty­fi­ka­cji finan­so­wej (…)”. Tytuł po ukra­iń­sku brzmi „Вибачаю тобі”, a książ­ka prze­tłu­ma­czo­na przez Mag­da­le­nę Jeż będzie mieć swo­ją pre­mie­rę 15 czerwca.

Głów­ną boha­ter­ką powie­ści jest Ina Kobryn. Jej, może nie do koń­ca ide­al­ne, ale przy­naj­mniej spo­koj­ne i upo­rząd­ko­wa­ne, życie wywra­ca się do góry noga­mi, gdy pew­nej nocy dostrze­ga na lap­to­pie wia­do­mość adre­so­wa­ną do jej męża. Jej treść jest bar­dzo lako­nicz­na – „wyba­czam ci” – i pocho­dzi od nie­zna­jo­mej dziew­czy­ny. Ina igno­ru­je całą sytu­ację, jed­nak następ­ne­go dnia rano oka­zu­je się, że tajem­ni­cza kobie­ta popeł­ni­ła samo­bój­stwo. Dziw­nym zbie­giem oko­licz­no­ści zni­ka tak­że prze­sła­na przez nią wia­do­mość, mąż twier­dzi nato­miast, że nie ma o niczym poję­cia. Pró­bu­jąc odkryć jaki splot oko­licz­no­ści dopro­wa­dził do tra­gicz­ne­go wyda­rze­nia, boha­ter­ka odkry­wa, że to tyl­ko począ­tek tajemnic.

Wybór tej kon­kret­nej powie­ści może nie być przy­pad­ko­wy – w ostat­nim cza­sie na swo­im pro­fi­lu na Face­bo­oku Remi­giusz Mróz potwier­dził, że docze­ka­my się seria­lu na jej pod­sta­wie. Za pro­jek­tem stoi stu­dio Opus, mają­ce na swo­im kon­cie m.in. fil­my „Ida” oraz „Zim­na woj­na”. Póki co nie wia­do­mo jesz­cze, na jakim eta­pie są pra­ce nad pro­duk­cją ani – gdzie może­my spo­dzie­wać się jej premiery.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy