Aktualności

Biedronka rajem dla moli książkowych

Mimo roz­ma­itych akcji spo­łecz­nych czy oddol­nych dzia­łań biblio­tek i klu­bów książ­ki, mają­cych na celu popu­la­ry­za­cję czy­tel­nic­twa, może oka­zać się, że wszyst­kie z tych dzia­łań są kro­plą w morzu w porów­na­niu z tym, co robi… Biedronka.

Otóż w cza­sie gali pod­su­mo­wu­ją­cej kon­kurs “Piór­ko 2016” na książ­kę dla dzie­ci, któ­re wygra­ły w kate­go­rii tek­stu Moni­ka Radzi­kow­ska, a ilu­stra­cji – Moni­ka Bia­ła, szef sie­ci Luís Arau­jo wspo­mniał o efek­tach, jakie przy­no­si jego posta­no­wie­nie popu­la­ry­za­cji lite­ra­tu­ry oraz zapo­wie­dział kon­ty­nu­ację działań.

W cią­gu ostat­nich pię­ciu lat w Bie­dron­kach sprze­da­ło się 35 milio­nów ksią­żek, z cze­go aż 17 milio­nów doty­czy­ło tek­stów dla dzie­ci i mło­dzie­ży. Sieć posia­da ponad 2700 skle­pów roz­miesz­czo­nych w ponad tysiącu miej­sco­wo­ści. Dodat­ko­wo sieć roz­po­czę­ła cykl kon­kur­sów lite­rac­kich dla debiu­tan­tów z astro­no­micz­ny­mi jak na pol­skie realia hono­ra­ria­mi. Książ­ka, któ­ra wygra­ła edy­cję 2015, sprze­da­ła się w nakła­dzie 40 tysię­cy. Tego­rocz­ną edy­cję wygra­ła “Cór­ka baja­rza” Moni­ki Radzi­kow­skiej i Moni­ki Białej.

corka-bajarza

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy