Aktualności

George R.R. Martin jest zaangażowany w prace nad sztuką związaną z Grą o tron

Wieść o zawar­ciu pię­cio­let­nie­go kon­trak­tu mię­dzy Geo­r­gem R.R. Mar­ti­nem a HBO wywo­ła­ła w ostat­nim cza­sie nie­ma­łą sen­sa­cję, poru­szy­ła zwłasz­cza fanów powie­ścio­wej sagi Pie­śni lodu i ognia, cze­ka­ją­cych z nie­cier­pli­wo­ścią na szó­sty tom cyklu. Poja­wi­ły się bowiem oba­wy, że pisarz, bio­rąc na sie­bie tak wie­le pro­jek­tów, nie będzie w sta­nie ukoń­czyć Wichrów zimy. Tym­cza­sem oka­zu­je się, że Geo­r­ge R.R. Mar­tin zaan­ga­żo­wa­ny jest jesz­cze w powsta­wa­nie broad­way­ow­skiej sztu­ki zwią­za­nej z Grą o tron.

Pozo­sta­ją­ce nadal bez tytu­łu przed­sta­wie­nie opo­wie­dzieć ma o wyda­rze­niach, któ­re roze­gra­ły się na szes­na­ście lat przed począt­kiem Gry o tron, w Roku Fał­szy­wej Wio­sny pod­czas trwa­ją­ce­go dzie­sięć dni Wiel­kie­go Tur­nie­ju w Har­ren­hal. To wła­śnie tam ksią­żę Rha­egar poznał Lyan­nę Stark i zapa­łał do niej uczu­ciem, co według wie­lu histo­ry­ków Weste­ros dopro­wa­dzi­ło póź­niej do dra­ma­tycz­nych wyda­rzeń, któ­rych zwień­cze­niem była tak zwa­na Rebe­lia Rober­ta i osta­tecz­ny upa­dek rzą­dów dyna­stii Targaryenów.

Wiel­ki Tur­niej w Har­ren­hal czę­sto był wspo­mi­na­ny zarów­no na kar­tach powie­ści sagi Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na, jak i w seria­lo­wej adap­ta­cji HBO. Jed­nak nigdy wcze­śniej nie dane było ani czy­tel­ni­kom, ani widzom poznać całej praw­dy sto­ją­cej za tymi wyda­rze­nia­mi. Jedy­ne na co dotych­czas mogli­śmy liczyć, to mgli­ste wspo­mnie­nia, rzu­ca­ne mimo­cho­dem uwa­gi i plotki.

Sce­na­riusz sztu­ki two­rzy Geo­r­ge R.R. Mar­tin. Poma­ga mu w tym zada­niu doświad­czo­ny dra­ma­to­pi­sarz, zdo­byw­ca licz­nych nagród Dun­can Mac­Mil­lan. Reży­se­rem przed­sta­wie­nia został rów­nie uzna­ny Domi­nic Cooke. Pro­du­cen­ta­mi są Simon Pain­ter i Tim Lawson.

Twór­cy pla­nu­ją wysta­wie­nie sztu­ki na Broad­wayu w Nowym Jor­ku, na lon­dyń­skim West Endzie i w Austra­lii. Pierw­sze przed­sta­wie­nia zade­biu­to­wać powin­ny w 2023 roku.

źró­dło hol­ly­wo­od reporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy