Aktualności

O książkach będzie się znowu mówić

Piotr Sewe­ryn Rosół to pro­mo­tor kul­tu­ry, lite­ra­tu­ro­znaw­ca, dok­tor nauk huma­ni­stycz­ny, zna­ny bądź nie jako autor książ­ki Genet Gom­bro­wi­cza. Histo­ria miło­sna, z całą zaś pew­no­ścią koja­rzo­ny z jed­ną z popu­lar­niej­szych – na pew­no w War­sza­wie, jeśli nie w całej Pol­sce – kawiar­nio-księ­gar­ni MiTo. Teraz to rów­nież pomy­sło­daw­ca nowe­go pro­gra­mu poświę­co­ne­go książ­kom. I owszem takich pro­gra­mów było już kil­ka, ten jed­nak ma się wyróż­niać dra­pież­no­ścią i bez­kom­pro­mi­so­wo­ścią. Mito­ma­nia ma być pierw­szym lite­rac­kim tok­szoł w Polsce.

Jak na razie nie wia­do­mo zbyt wie­le o pro­gra­mie. Jesie­nią mają zostać wyemi­to­wa­ne trzy odcin­ki, a od ich suk­ce­su będzie zale­żeć, czy cykl będzie kon­ty­nu­owa­ny w przy­szłym roku. MiTo w koope­ra­cji z Wydaw­nic­twem Lite­rac­kim przy­go­to­wa­ło listę pisa­rzy, któ­rzy nada­wa­li­by się do for­mu­ły pro­gra­mu. W pierw­szych odcin­kach wystą­pią Szcze­pan Twar­doch, Igna­cy Kar­po­wicz i Doro­ta Masłowska.

Pomysł całe­go wido­wi­ska ma się opie­rać jed­nak nie na suchej roz­mo­wie pro­wa­dzą­ce­go z pisa­rzem, a na aktyw­nym udzia­le publicz­no­ści. Na widow­nię mają być zapra­sza­ni ludzie mło­dzi, kry­tycz­ni, na tyle odważ­ni by zada­wać pyta­nia waż­ne, cza­sem niewygodne.

Piotr Sewe­ryn Rosół tak mówi o show: Mito­ma­nia to oczy­wi­ście cho­ro­ba psy­chicz­na, prze­no­szo­na z ust do ust, ale takie „cho­ro­bo­we” two­rze­nie nie­stwo­rzo­nych histo­rii to prze­cież sama esen­cja lite­ra­tu­ry. W tym sło­wie – mito­ma­nia – jest mit, jest czło­wiek i są pro­ble­my psy­chicz­ne, cze­go chcieć wię­cej, by tre­ści­wie spę­dzić wie­czór z naj­więk­szy­mi mito­ma­na­mi pol­skiej literatury?

Za pro­duk­cję odpo­wia­da war­szaw­ska pro­du­cent­ka Maria Krauss z Ple­snar & Krauss FILMS, ze spraw­dzo­nym duetem reży­sko-ope­ra­tor­skim Zuzan­na Sola­kie­wicz i Zvi­ka Gre­go­ry Portnoy.

Z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­my na kolej­ne szcze­gó­ły, a przede wszyst­kim na pierw­szy odcinek.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy