Aktualności

Branża literacka również gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (aktualizacja)

W ostat­nią nie­dzie­lę stycz­nia roze­gra się 30. Finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy. Mimo że to wła­śnie tego dnia orga­ni­zo­wa­na jest naj­więk­sza w Pol­sce zbiór­ka publicz­na, to ini­cja­ty­wę już od grud­nia moż­na wspie­rać na inne spo­so­by. Od lat fina­łom WOŚP towa­rzy­szą bowiem inter­ne­to­we licy­ta­cje, róż­ne­go rodza­ju akcje sta­cjo­nar­ne i wyda­rze­nia zamknię­te. Bran­ża lite­rac­ka, tu głów­nie pisa­rze i wydaw­cy, choć nie tyl­ko, chęt­nie przy­łą­cza się do tego wspa­nia­łe­go pro­jek­tu, któ­re­go celem jest nie­sie­nie pomo­cy potrzebującym.

Poni­żej przed­sta­wia­my kil­ka cie­ka­wych pro­jek­tów i aukcji zaini­cjo­wa­nych przez ludzi i fir­my zwią­za­ne z książ­ka­mi. Oczy­wi­ście pozy­ska­ne z udzia­łu w nich środ­ki prze­ka­za­ne będą na Wiel­ką Orkie­strę Świą­tecz­nej Pomo­cy. Zazna­cza­my jed­nak, że to zale­d­wie uła­mek dobra, któ­re aktu­al­nie dzie­je się w Pol­sce. Zachę­ca­my do poszu­ki­wa­nia innych aukcji i dzie­le­nia się o nich infor­ma­cja­mi z Niestatystycznymi.

Suk­nia „Czer­wo­ny Pająk” Kata­rzy­ny Bondy

Cha­rak­te­ry­stycz­na kre­acja zosta­ła uszy­ta z oka­zji pre­mie­ry powie­ści Czer­wo­ny pająk. Kata­rzy­na Bon­da suk­nię zało­ży­ła tyl­ko dwa razy: na tar­gach książ­ki i na gali Best­sel­le­rów Empi­ku. Teraz tę dłu­gą, ele­ganc­ką suk­nię z moty­wa­mi paję­czy­ny i pają­ka może mieć ktoś z was. Wystar­czy wygrać licy­ta­cję: https://allegro.pl/oferta/katarzyna-bonda-suknia-czerwony-pajak-11685602518.

Niech radu­je nową wła­ści­ciel­kę i przy­no­si jej szczę­ście. Mnie odmie­ni­ła życie. Prze­ka­zu­ję ją z miło­ścią, licząc, że osią­gnie wystrza­ło­wą cenę, byśmy wspól­nie mogli pomóc potrze­bu­ją­cym, napi­sa­ła na Face­bo­oku Kata­rzy­na Bonda.


Anto­lo­gia opo­wia­dań Szep­ty od Wydaw­nic­twa SQN

Kra­kow­ska ofi­cy­na posta­no­wi­ła dołą­czyć do 30. Fina­łu WOŚP, przy­go­to­wu­jąc wyjąt­ko­wą anto­lo­gię opo­wia­dań. Do pro­jek­tu zapro­sze­ni zosta­li auto­rzy zwią­za­ni z wydaw­nic­twem. Nigdy wcze­śniej nie­pu­bli­ko­wa­ne tek­sty prze­ka­za­li: Jakub Małec­ki, Agniesz­ka Hałas, Paweł Radzi­szew­ski, Ane­ta Jadow­ska, Seba­stian Sadlej, Mag­da­le­na Kuba­sie­wicz, Mile­na Wój­to­wicz, Mar­cin Mort­ka, Mag­da­le­na Świer­czek-Gry­boś, Piotr Choj­now­ski, Tomasz Maru­szew­ski, Agniesz­ka Szma­to­ła, Mar­ty­na Radu­chow­ska, Tomasz Duszyń­ski i Grze­gorz Gajek.

Wie­rzy­my, że oprócz wspar­cia WOŚP jest to dobra oka­zja do prze­czy­ta­nia nowych opo­wia­dań Waszych ulu­bio­nych auto­rów i jed­no­cze­śnie szan­sa, by poznać pió­ro pisa­rek i pisa­rzy, któ­rych ksią­żek jesz­cze nie czy­ta­li­ście, pisze Wydaw­nic­two SQN.

Anto­lo­gia uka­za­ła się w for­mie elek­tro­nicz­nej. Nabyć ją moż­na w księ­gar­ni inter­ne­to­wej SQN Sto­re za jedy­ne 10,50 zł. Cały dochód prze­ka­za­ny zosta­nie Wiel­kiej Orkie­strze Świą­tecz­nej Pomocy.

https://szepty-wosp.wsqn.pl/


Pacz­ka z Lipowa

Do akcji włą­czy­ła się rów­nież Kata­rzy­na Puzyń­ska, autor­ka serii kry­mi­na­łów z akcją osa­dzo­ną w fik­cyj­nej wsi Lipo­wo. Pisar­ka prze­ka­za­ła na aukcję trzy książ­ki z dedy­ka­cją: Mar­tw­ca, Chąś­bę i Poli­cjan­tów. Dodat­ko­wo w pacz­ce znaj­du­ją się czap­ka i syli­ko­no­we bran­so­let­ki, czy­li część wypo­sa­że­nia śled­cze­go z Lipo­wa. Wisien­ką na tor­cie są oku­la­ry Kata­rzy­ny Puzyń­skiej, któ­re towa­rzy­szy­ły autor­ce przy pra­cy nad dwie­ma ostat­ni­mi książkami.

Głów­nym ele­men­tem „Pacz­ki z Lipo­wa” będą moje oku­la­ry (to te, któ­re nosi­łam przed różo­wy­mi). Pra­co­wa­łam w nich w zeszłym roku nad książ­ka­mi. „Widzia­ły” więc naj­bar­dziej intym­ne, pier­wot­ne wer­sje tek­stów, jak i tek­sty po redak­cji i wyda­niu! „Spa­ce­ro­wa­ły” po loka­li­za­cjach z ksią­żek itd.. Oku­la­ry zosta­ły kupio­ne w 2021, są pra­wie nowe i w dosko­na­łym sta­nie. Po wymia­nie socze­wek na wła­sne, moż­na więc ich śmia­ło uży­wać, napi­sa­ła na Face­bo­oku autorka.

Licy­ta­cja znaj­du­je się pod tym lin­kiem: https://allegro.pl/oferta/katarzyna-puzynska-paczka-z-lipowa-11660989350.

Arty­kuł będzie roz­wi­ja­ny o kolej­ne aukcje!

(UZUPEŁNIENIE)

Porad­nik na trud­ne cza­sy Jaku­ba Porady

Swo­ją książ­kę na aukcję cha­ry­ta­tyw­ną dla WOŚP prze­ka­zał tak­że Jakub Pora­da. Trze­ba przy­znać, że jego dzie­ło to rzecz bar­dzo przy­dat­na w dzi­siej­szych cza­sach. Oto bowiem „Dasz radę” zdra­dza, w jaki spo­sób czer­pać radość z życia, nawet jeśli wokół wca­le nie jest wesoło.

Przed­mio­tem licy­ta­cji jest jeden egzem­plarz książ­ki „Dasz radę” ze sper­so­na­li­zo­wa­ną dedykacją:

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-jakuba-porady-z-dedykacja-11679020718

Książ­ki wydaw­nic­twa Znak Horyzont

Aukcji, na któ­rych wygrać moż­na książ­kę z auto­gra­fem jest oczy­wi­ście wię­cej. Zachę­ca­my na przy­kład do przyj­rze­nia się tej licytacji:
https://allegro.pl/oferta/ksiazka-nocny-pociag-z-autografami-autorow-11662018705.

Tu na zwy­cięz­cę cze­ka publi­ka­cja z pod­pi­sem nie jed­ne­go auto­ra a trzech.

Zanim wyje­dziesz w Biesz­cza­dy” to książ­ka pre­zen­tu­ją­ca praw­dzi­we obli­cze pol­skie­go pasma gór­skie­go. Z barw­nych opo­wie­ści auto­rów pozna­je­my mię­dzy inny­mi: losy pustel­ni­ków, PRL-owskich wataż­ków, dezer­te­rów rodzin­nych i ludzi chcą­cych uciec przed mia­stem do lasu zato­pio­ne­go w dymie kop­cą­cych retort.

Kra­kow­ska ofi­cy­na wysta­wi­ła rów­nież na aukcję dwie best­sel­le­ro­we książ­ki autor­stwa Mag­dy Łucy­an. „Powstań­cy” i „Dzie­ci get­ta” to opo­wie­ści peł­ne wzru­sza­ją­cych i praw­dzi­wych do bólu histo­rii o II woj­nie światowej.

Książ­ki moż­na licy­to­wać tutaj:
https://allegro.pl/oferta/ksiazki-od-magdy-lucyan-z-autografem-dla-wosp-11661746634


I w koń­cu coś dla fanów nie­oczy­wi­stej fan­ta­sty­ki. Za pośred­nic­twem wydaw­nic­twa Znak Hory­zont Robert Szmidt odda w dobre ręce po egzem­pla­rzu powie­ści „Mrok nad Toky­ora­mą” oraz „Osta­tecz­ne rozwiązanie”.

Jest w tych kon­kret­nych tomach coś wyjąt­ko­we­go. Otóż każ­dy z nich to egzem­plarz numer jeden:
https://allegro.pl/oferta/egzemplarze-nr-1-od-roberta-j-szmidta-11661988217


Książ­ka z dedy­ka­cją pol­skie­go arcy­mi­strza szachowego

Jan-Krzysz­tof Duda jest obec­nie naj­wy­bit­niej­szym pol­skim sza­chi­stą – zdo­był mię­dzy inny­mi Puchar Świa­ta, jest rów­nież aktu­al­nym mistrzem Euro­py w sza­chach bły­ska­wicz­nych. I to wła­śnie książ­kę z jego dedy­ka­cją moż­na wygrać w tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/jan-krzysztof-duda-ksiazka-11615461284

Sama książ­ka to też nie lada grat­ka dla ama­to­rów kró­lew­skiej gry. Przed­mio­tem aukcji jest bowiem „Ostat­ni bastion umy­słu” słyn­ne­go Gar­rie­go Kasparowa.


Świ­ry u wła­dzy z auto­gra­fem i rysun­kiem Wojt­ka z kana­łu Histo­ria bez cenzury

Dla Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­ne Pomo­cy gra rów­nież Histo­ria bez cen­zu­ry. Pro­wa­dzą­cy pro­gra­mu, Woj­tek Drew­niak, prze­ka­zał na aukcję swo­ją naj­now­szą książ­kę, dema­sku­ją­cą naj­więk­sze świ­ry, jakie kie­dy­kol­wiek w histo­rii dobra­ły się do władzy.

Świ­ry u wła­dzy” powę­dru­ją do zwy­cięz­cy licy­ta­cji wraz z pod­pi­sem i wła­sno­ręcz­nym rysun­kiem autora.

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-historia-bez-cenzury-6-swiry-u-wladzy-11662056012


AKTUALIZACJA #2

Książ­ki Domu Wydaw­ni­cze­go Rebis

Do Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy w tym roku dołą­cza Dom Wydaw­ni­czy Rebis. Poznań­ska ofi­cy­na wysta­wi­ła kil­ka­na­ście ksią­żek z auto­gra­fa­mi ich auto­rów. Każ­dy tytuł licy­tu­je­my osob­no. Jeśli więc komuś bra­ku­je pod­pi­sów na przy­kład Wil­lia­ma Whar­to­na, Gra­ha­ma Master­to­na, Jona­tha­na Car­rol­la, Ber­nar­da Minie­ra, Car­li Mon­te­ro, Tada Wil­liam­sa czy Davi­da Webe­ra, war­to zain­te­re­so­wać się aukcja­mi Rebi­su. Już nie wspo­mi­na­my, że przy oka­zji wes­przeć moż­na szczyt­ny cel.

https://allegro.pl/uzytkownik/DW_REBIS?order=p&cel-charytatywny=wszystkie

Cie­ka­wą pozy­cję wśród aukcji Domu Wydaw­ni­cze­go Rebis zaj­mu­je z pew­no­ścią książ­ka Roge­ra Moore­’a. Poza publi­ka­cją Ostat­ni z żywych na tego, kto zaofe­ru­je naj­wię­cej cze­ka jesz­cze wyjąt­ko­we zdję­cie akto­ra z jego autografem.


Kola­cja z pisa­rza­mi wydaw­nic­twa Świat Książki

A może marze­niem kogoś z Was jest zjeść kola­cję z jed­ną ze sław pol­skie­go świa­ta lite­ra­tu­ry. Teraz jest to bar­dziej niż moż­li­we. Wystar­czy wes­przeć WOŚP, bio­rąc udział w jed­nej z aukcji wydaw­nic­twa Świat Książki.

Miesz­kań­ców Pozna­nia i oko­lic zain­te­re­so­wać może kola­cja z Niną Majew­ską-Brown, któ­rej książ­ki poru­sza­ją pro­ble­my bli­skie współ­cze­snym kobie­tom. Poza kola­cją w ramach wyli­cy­to­wa­ne­go pakie­tu zwy­cięz­ca pój­dzie z pisar­ką na spa­cer po Pozna­niu, otrzy­ma pamiąt­ko­we zdję­cia oraz upo­mi­nek w posta­ci ksią­żek Niny Majew­skiej-Brown z autografem.

https://allegro.pl/oferta/kolacja-z-nina-majewska-brown-w-poznaniu-11736640552


Z kolei oso­by, któ­re mają bli­żej do Kra­ko­wa zain­te­re­so­wać może kola­cja z auto­rem entu­zja­stycz­nie przyj­mo­wa­nych przez kry­ty­ków powie­ści, z któ­rych ostat­nia, zaty­tu­ło­wa­na Kult, odbi­ła się sze­ro­kim echem na pol­skiej sce­nie lite­rac­kiej. Oczy­wi­ście mowa tu o Łuka­szu Orbi­tow­skim. Aukcja obej­mu­je kola­cję w kra­kow­skiej restau­ra­cji, pamiąt­ko­we zdję­cia oraz pakiet ksią­żek auto­ra z autografami.

https://allegro.pl/oferta/kolacja-z-kultowym-pisarzem-lukaszem-orbitowskim-11724665267


Szan­sa na gościn­ny występ w jed­nej z kolej­nych powie­ści Remi­giu­sza Mroza

Na cie­ka­wy pomysł wpadł Remi­giusz Mróz, jeden z naj­płod­niej­szych pol­skich współ­cze­snych pisa­rzy. W ramach wspar­cia Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy autor powie­ścio­wych cyklów o Joan­nie Chył­ce, Wik­to­rze For­ście czy Gerar­dzie Edlin­gu wysta­wił pod mło­tek szan­sę na zna­le­zie­nie się w jego kolej­nym dziele.

Oso­ba, któ­ra zwy­cię­ży w licy­ta­cji, może liczyć na to, że jej imię i nazwi­sko zosta­nie utrwa­lo­ne w jed­nej z moich ksią­żek. W jakim cha­rak­te­rze? Tego jesz­cze nie wiem – może paść na sta­łe­go bywal­ca nory­obo­ry na XXI pię­trze Sky­li­ght, przy­pad­ko­we­go prze­chod­nia na żero­mic­kim ryn­ku albo kogoś zupeł­nie inne­go… jedy­nym ogra­ni­cze­niem będzie autor­ska wyobraź­nia, napi­sał autor.

Bio­rąc pod uwa­gę pisar­skie tem­po Remi­giu­sza Mro­za, zwy­cięz­ca licy­ta­cji nie będzie musiał dłu­go cze­kać aż jego nazwi­sko na sta­łe zago­ści w lite­ra­tu­rze jako boha­ter bądź boha­ter­ka powieści.

Licy­ta­cja znaj­du­je się pod tym linkiem:
https://allegro.pl/oferta/zostan-bohaterem-powiesci-remigiusza-mroza-11738926826


Książ­ka Jaku­ba Małec­kie­go z auto­gra­fem oraz skar­pet­ka­mi czytelniczymi!

Do orkie­stry dołą­czył też sklep Molom.pl wraz naszym ser­wi­sem Nie­sta­ty­stycz­ny. Do wyli­cy­to­wa­nia jest książ­ka Satur­nin z auto­gra­fem Jaku­ba Małec­kie­go, do książ­ki jest dołą­czo­ny zestaw 3 par skar­pet czy­tel­ni­czych Molom!

https://allegro.pl/oferta/ksiazka-z-autografem-jakuba-maleckiego-gadzety-11744960955

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy