Aktualności

Kanye West nie przeczytał ani jednej książki, ale założył szkołę

Raper i zało­ży­ciel pry­wat­nej szko­ły Don­da Aca­de­my Kanye West oświad­czył, że tak napraw­dę nigdy nie prze­czy­tał żad­nej książ­ki, a lite­ra­tu­ra jest jak bruk­sel­ka – nie­smacz­na.Nie­ty­po­we wyzna­nie mia­ło miej­sce w cza­sie pod­ca­stu „Alo Mind Full” pro­wa­dzo­ne­go przez Danny’ego Har­ri­sa i Aly­son Wilson.

Wła­ści­wie nie prze­czy­ta­łem nigdy żad­nej książ­ki – oznaj­mił raper. – Czy­ta­nie jest dla mnie jak jedze­nie bruk­sel­ki, a mówie­nie – jak kuku­ry­dzia­ne ravio­li, któ­re ser­wu­je Gior­gio Bal­di.

Poin­for­mo­wał też, że wię­cej cza­su niż w college’u spę­dził, oglą­da­jąc „Gwiezd­ne Woj­ny” i że tak napraw­dę to „Gwiezd­ne Woj­ny” były jego uczel­nią. Kanye West jest zresz­tą prze­ko­na­ny, że nasza przy­szłość będzie wyglą­dać wła­śnie tak jak w kul­to­wej serii.

Co cie­ka­we, mat­ka rape­ra była wykła­dow­czy­nią lite­ra­tu­ry angiel­skiej na Clark Atlan­ta Uni­ver­si­ty oraz kie­ro­wa­ła kate­drą lite­ra­tu­ry angiel­skiej na Chi­ca­go Sta­te Uni­ver­si­ty. Karie­rę nauko­wą porzu­ci­ła, żeby zostać mena­dżer­ką syna. Don­da West zmar­ła w 2007 roku. Mat­ka była dla muzy­ka waż­ną oso­bą, poświę­cił jej albu­my “Don­da” (wyda­ny w 2021 roku) oraz “Don­da 2” (2022). Na jej cześć nazwał też… szko­łę Don­da Academy.

Don­da Aca­de­my to chrze­ści­jań­ska szko­ła pry­wat­na, któ­ra nie jest akre­dy­to­wa­na, a rocz­ny czynsz to koszt 15 tysię­cy dola­rów. Nauka w szko­le obej­mu­je 12 lat. Rodzi­ce wysy­ła­ją­cy dzie­ci do Don­da Aca­de­my muszą pod­pi­sać klau­zu­lę o zacho­wa­niu pouf­no­ści (NDA czy­li non-disc­lo­su­re agre­ement). Czę­ścią pro­gra­mu naucza­nia jest par­ko­ur, a dyrek­tor­ką zosta­ła 28-let­nia Brian­ne Camp­bell, któ­ra nigdy wcze­śniej nie pra­co­wa­ła w oświacie.

źró­dło nypost

źró­dło zdję­cia Jason Per­s­se

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy