Aktualności

Biedronka z pakietami książkowymi

Bie­dron­ka kuje żela­zo póki gorą­ce! Wyko­rzy­stu­jąc to, iż sprze­daż ksią­żek w sie­ci jest zaska­ku­ją­co wyso­ka (link), przy­go­to­wa­ła książ­ko­we pakie­ty prezentowe.

Jeśli nie jeste­ście pew­ni, jaką książ­kę wybrać komuś pod cho­in­kę, może­cie sko­rzy­stać z rad zawar­tych w nazwach zesta­wów, jak “Pol­ska rze­czy­wi­stość w moc­nej pro­zie Jaku­ba Żul­czy­ka”, “Sła­wo­mir Koper odsła­nia skry­wa­ne tajem­ni­ce II PR”, “Hity fil­mo­we dla mło­dzie­ży” czy “Zdro­we goto­wa­nie nie musi być trud­ne”. Przy­znaj­cie się, kto kupu­je świą­tecz­ne poda­run­ki na ostat­nią chwilę!

biedronka7 biedronka6 biedronka4 biedronka3 biedronka2 biedronka1 biedronka-5

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy