Ekranizacje Zapowiedzi

George R.R. Martin podpisał nową pięcioletnią umowę z HBO

Gra o tron przy­nio­sła HBO ogrom­ne zyski. Mimo moc­no kry­ty­ko­wa­ne­go zakoń­cze­nia seria­lu, sta­cja posta­no­wi­ło dalej inwe­sto­wać w świat stwo­rzo­ny przez Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na, by wyci­snąć z nie­go jak naj­wię­cej. W efek­cie w cią­gu naj­bliż­szych lat może­my spo­dzie­wać się kil­ku róż­nych pro­duk­cji opo­wia­da­ją­cych o histo­rii przed wyda­rze­nia­mi opo­wie­dzia­ny­mi w sadze Pie­śni lodu i ognia. HBO trak­tu­je temat bar­dzo poważ­nie. Sta­cja pod­pi­sa­ła wła­śnie z Geo­r­gem R.R. Mar­ti­nem pię­cio­let­nią umo­wę, opie­wa­ją­cą na kil­ka­dzie­siąt milio­nów dolarów.

Ame­ry­kań­ski pisarz z HBO zwią­za­ny był róż­ny­mi umo­wa­mi od 2007, kie­dy sta­cja naby­ła pra­wo do zaadap­to­wa­nia jego sztan­da­ro­wej serii powie­ścio­wej, sagi Pie­śni lodu i ognia. Świe­żo pod­pi­sa­ne poro­zu­mie­nie zobo­wią­zu­je Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na do uczest­ni­cze­nia w pro­jek­tach prze­zna­czo­nych dla HBO przez kolej­nych pięć lat. Nie ozna­cza to, że sta­cja ma for­mal­nie wyłącz­ność na usłu­gi kre­atyw­ne pisa­rza. Jed­nak­że mno­gość pro­duk­cji pla­no­wa­nych przez HBO może spra­wić, że Mar­tin będzie miał pro­blem z zaan­ga­żo­wa­niem się w cokol­wiek innego.

Aktu­al­nie trwa­ją pra­ce nad kil­ko­ma pro­jek­ta­mi zwią­za­ny­mi ze świa­tem Gry o tron, z cze­go dotych­czas tyl­ko jeden prze­szedł do final­ne­go eta­pu. Praw­do­po­dob­nie w 2022 zoba­czy­my opo­wia­da­ją­cy o rodzie Tar­ga­ry­enów serial House of the Dra­gon.

We wcze­snej fazie pro­duk­cji jest nato­miast na przy­kład adap­ta­cja trzech mini­po­wie­ści o pery­pe­tiach wędrow­ne­go ryce­rza Dun­ka i jego gierm­ka nazy­wa­ne­go Jajem, póź­niej­sze­go kró­la Weste­ros, Aego­na V Tar­ga­ry­ena. W przy­go­to­wa­niu jest rów­nież ani­mo­wa­ny serial dla dorosłych.

Tu i ówdzie sły­szy się poza tym o takich pro­jek­tach, jak: zapre­zen­to­wa­nie widzom mor­skich przy­gód lor­da Cor­ly­sa Vela­ry­ona, spin-off o słyn­nej kró­lo­wej Nyme­rii, któ­ra z flo­tą 10 tysię­cy stat­ków przy­pły­nę­ła z Essos do kró­le­stwa Dorne na tysiąc lat przed wyda­rze­nia­mi z Gry o tron, czy krót­ki serial doku­men­tu­ją­cy Rebe­lię Rober­ta – trwa­ją­cą rok woj­nę domo­wą w Weste­ros, skie­ro­wa­ną prze­ciw­ko kró­lo­wi Aery­so­wi II Targaryenowi.

Dla HBO Geo­r­ge R.R. Mar­tin pra­cu­je tak­że nad pro­duk­cja­mi nie­zwią­za­ny­mi z Grą o tron. War­to tu cho­ciaż­by wymie­nić tele­wi­zyj­ne adap­ta­cje powie­ści Dro­ga Roge­ra Zela­zne­go i Who Fears Death Nne­di Okorafor.

Poza współ­pra­cą z HBO pisarz zwią­za­ny jest rów­nież umo­wa­mi z inny­mi pod­mio­ta­mi. Na przy­kład dla ser­wi­su ofe­ru­ją­ce­go tre­ści na żąda­nie Peacock przy­go­to­wu­je serial na pod­sta­wie reda­go­wa­nej przez nie­go anto­lo­gii super­bo­ha­ter­skiej Dzi­kie karty.

Wspo­mnieć wypa­da, że cały czas cze­ka­my na szó­sty tom Pie­śni lodu i ognia. Geo­r­ge R.R. Mar­tin rapor­tu­je, że pra­ce nad Wichra­mi zimy posu­wa­ją się sta­le, choć nie­spiesz­nie, do przodu.

źró­dło hol­ly­wo­od reporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy