Ekranizacje

Wędrowcy George’a R.R. Martina doczekają się serialowej odsłony!

Valar Geo­r­ge R.R. Mart-ghu­lis – to sta­ro­va­ly­riań­ska fra­za ozna­cza­ją­ca “wszyst­ko, co napi­sał Mar­tin, musi docze­kać się adap­ta­cji TV”. Żeby nie sprze­ci­wiać się tra­dy­cji, Syfy posta­no­wi­ło zaadap­to­wać nowe­lę “Wędrow­cy”, któ­rą Geo­r­ge R.R. Mar­tin popeł­nił w 1980 roku. Książ­ka to nad­na­tu­ral­ne sci-fi.

Syfy wraz z Uni­ver­sal Cable Pro­duc­tions posta­no­wi­ły włą­czyć nowe­lę Mar­ti­na do pasma takich adap­ta­cji jak “Nowy, wspa­nia­ły świat” Aldo­usa Hux­leya czy “Obcy w obcym kra­ju” Rober­ta A. Heinleina.

Wędrow­cy” to opo­wieść o zało­dze stat­ku “Wędro­wiec”, czy­li wyso­ko­za­awan­so­wa­ne­go tech­nicz­nie stat­ku kosmicz­ne­go, któ­ra ma za zada­nie prze­mie­rzyć wszech­świat i pozbyć się obcych, któ­rzy mogli­by zagra­żać Zie­mi i jej miesz­kań­com. W mię­dzy­cza­sie oka­zu­je się, że podróż może nie być zbyt przy­jem­na, bo sztucz­na inte­li­gen­cja obsłu­gu­ją­ca sta­tek i pod­le­głe jej maszy­ny oraz kapi­tan – któ­re­go nikt nigdy nie widział – zda­ją się pro­wa­dzić zało­gę ku zagładzie.

Na razie nie poja­wi­ły się dokład­niej­sze szcze­gó­ły doty­czą­ce pla­no­wa­ne­go serialu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy