Ekranizacje

Pierwszy zwiastun ekranizacji Pięknej i Bestii z Emmą Watson!

Wie­lu z nas ocze­ku­je aktor­skiej wer­sji “Pięk­nej i Bestii”, po czę­ści dla­te­go, iż w rolę Bel­li wcie­la się Emma Wat­son, któ­ra przy­po­mi­na swo­ją boha­ter­kę pod wie­lo­ma wzglę­da­mi, a wcze­śniej odgry­wa­ła Her­mio­nę Gran­ger, któ­rą z Bel­lą łączy miłość do lite­ra­tu­ry i wie­dzy. Teraz w koń­cu zoba­czy­my aktor­kę w zwia­stu­nie. W rolę Bestii wcie­la się Dan Ste­vens, a w pozo­sta­łych rolach wystę­pu­ją Ian McKel­len, Luke Evans, Ewan McGre­gor, Gugu Mba­tha-Raw, Stan­ley Tuc­ci oraz Emma Thompson.

Pre­mie­ra fil­mu pla­no­wa­na jest na 17 mar­ca 2017. Reży­se­ro­wał Bill Con­don na pod­sta­wie sce­na­riu­sza, któ­ry napi­sa­li Evan Spi­lio­to­po­ulos i Ste­phen Chbosky.

Beauty and the Beast (2017) The Beast (Dan Stevens) and Belle (Emma Watson) in the castle library

Beau­ty and the Beast (2017)
The Beast (Dan Ste­vens) and Bel­le (Emma Wat­son) in the castle library

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson and TK

Beau­ty and the Beast (2017)
Emma Wat­son and TK

Beauty and the Beast (2017) Belle (Emma Watson) in the Ballroom of the Beast's castle.

Beau­ty and the Beast (2017)
Bel­le (Emma Wat­son) in the Bal­l­ro­om of the Beast’s castle.

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson as Belle

Beau­ty and the Beast (2017)
Emma Wat­son as Belle

Beauty and the Beast (2017) The mantel clock Cogsworth, the teapot Mrs. Potts, Lumiere the candelabra and the feather duster Plumette

Beau­ty and the Beast (2017)
The man­tel clock Cog­sworth, the teapot Mrs. Potts, Lumie­re the can­de­la­bra and the feather duster Plumette

piekna6

Beauty and the Beast (2017) L-R: Josh Gad as Le Fou and Luke Evans as Gaston.

Beau­ty and the Beast (2017)
L‑R: Josh Gad as Le Fou and Luke Evans as Gaston.

Beauty and the Beast (2017) Gaston (Luke Evans) a handsome but arrogant brute, holds court in the village tavern.

Beau­ty and the Beast (2017)
Gaston (Luke Evans) a hand­so­me but arro­gant bru­te, holds court in the vil­la­ge tavern.

Beauty and the Beast (2017) Emma Watson stars as Belle and Kevin Kline is Maurice, Belle's father.

Beau­ty and the Beast (2017)
Emma Wat­son stars as Bel­le and Kevin Kli­ne is Mau­ri­ce, Bel­le­’s father.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy