Sprawdzasz tag

Emma Watson

Ekranizacje

Pierwszy zwiastun ekranizacji Pięknej i Bestii z Emmą Watson!

Wie­lu z nas ocze­ku­je aktor­skiej wer­sji “Pięk­nej i Bestii”, po czę­ści dla­te­go, iż w rolę Bel­li wcie­la się Emma Wat­son, któ­ra przy­po­mi­na swo­ją boha­ter­kę pod wie­lo­ma wzglę­da­mi, a wcze­śniej odgry­wa­ła Her­mio­nę Gran­ger, któ­rą z Bel­lą łączy miłość do lite­ra­tu­ry i wie­dzy. Teraz w koń­cu zoba­czy­my aktor­kę w zwia­stu­nie. W rolę Bestii wcie­la się Dan Ste­vens, a w pozo­sta­łych rolach wystę­pu­ją Ian McKel­len, Luke Evans, Ewan McGre­gor, Gugu Mba­tha-Raw, Stan­ley Tuc­ci oraz Emma Thomp­son. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Emma Watson znowu rozdawała książki

Emma Wat­son wciąż pro­mu­je czy­tel­nic­two oraz femi­nizm. W reak­cji na wyni­ki wybo­rów w USA ogło­si­ła: “Dzi­siaj w nowo­jor­skim metrze zosta­wię książ­ki autor­stwa Maya Ange­lou. A póź­niej będę wal­czyć jesz­cze moc­niej o spra­wy, w któ­re wie­rzę”. Pozo­sta­wia­nie ksią­żek w metrze to kon­ty­nu­acja udzia­łu w akcji Books on the Under­gro­und, któ­rą Wat­son czyn­nie popie­ra.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Emma Watson podrzuca książki w londyńskim metrze

Gwiaz­da serii o Har­rym Pot­te­rze, Emma Wat­son, któ­ra wcie­li­ła się w postać Her­mio­ny Gran­ger (według ankie­ty Merlin.pl oraz Harry-Potter.net.pl naj­po­pu­lar­niej­szej według pol­skich czy­tel­ni­ków posta­ci sagi), kocha książ­ki nie tyl­ko na ekra­nie. Prócz tego, że stu­dio­wa­ła lite­ra­tu­rę i pro­wa­dzi dys­ku­syj­ny klub onli­ne o tek­stach femi­ni­stycz­nych, ostat­nio zaba­wi­ła się w książ­ko­wą wróż­kę i zosta­wi­ła w metrze oko­ło stu ksią­żek z odręcz­ny­mi notat­ka­mi, by spra­wić radość innym czytającym.

Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Emma Watson i Dan Stevens jako Piękna i Bestia!

Na okład­ce “Enter­ta­in­ment Weekly” uka­za­ło się wspól­ne zdję­cie Emmy Wat­son i Dana Ste­ven­sa w rolach Pięk­nej i Bestii z nad­cho­dzą­ce­go fil­mu kino­we­go. Aktor­ka ma na sobie cha­rak­te­ry­stycz­ną, żół­tą suk­nię, a wygląd Bestii robi wra­że­nie. Nie ogra­ni­czo­no się jed­nak do okład­ki. Łącz­nie zapre­zen­to­wa­no dzie­więć nowych ujęć, któ­re pre­zen­tu­ją się nie­sa­mo­wi­cie. Jest też słyn­na biblio­te­ka! Czy­taj dalej

-->