Ciekawostki

Emma Watson znowu rozdawała książki

Emma Wat­son wciąż pro­mu­je czy­tel­nic­two oraz femi­nizm. W reak­cji na wyni­ki wybo­rów w USA ogło­si­ła: “Dzi­siaj w nowo­jor­skim metrze zosta­wię książ­ki autor­stwa Maya Ange­lou. A póź­niej będę wal­czyć jesz­cze moc­niej o spra­wy, w któ­re wie­rzę”. Pozo­sta­wia­nie ksią­żek w metrze to kon­ty­nu­acja udzia­łu w akcji Books on the Under­gro­und, któ­rą Wat­son czyn­nie popie­ra.

Maya Ange­lou to afro­ame­ry­kań­ska poet­ka, pisar­ka i aktor­ka, a tak­że akty­wist­ka na rzecz praw oby­wa­tel­skich czar­no­skó­rej lud­no­ści USA. Zosta­ła odzna­czo­na m.in. Naro­do­wym Meda­lem Sztu­ki oraz Pre­zy­denc­kim Meda­lem Wolności.


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy