Ciekawostki

Książka, która zadaje ból!

Dzię­ki tej książ­ce poczu­jesz ból głów­ne­go boha­te­ra. Fizycz­nie! Brzmi to jak histo­ria wyję­ta z kar­tek powie­ści scien­ce-fic­tion, ale jed­nak to praw­da. Naukow­cy z ame­ry­kań­skiej uczel­ni MIT wyna­leź­li książ­kę, dzię­ki któ­rej czy­tel­nik na wła­snej skó­rze będzie odczu­wał emo­cje towa­rzy­szą­ce głów­ne­mu boha­te­ro­wi. O nie­ty­po­wym pro­duk­cie napi­sał angiel­ski „Guar­dian”.

Wymy­ślo­na przez naukow­ców książ­ka śle­dzi stro­ny, któ­re aktu­al­nie są czy­ta­ne i zgod­nie z nastro­jem opo­wie­ści dopa­so­wu­je poziom świa­tła oraz wibra­cji gene­ro­wa­nych przez urzą­dze­nia umiesz­czo­ne w tomie. To oczy­wi­ście nie wszyst­ko, z książ­ką połą­czo­na jest kami­zel­ka, któ­ra zawie­ra symu­la­tor ryt­mu ser­ca oraz dresz­czy. Dzię­ki temu dokład­nie wczu­je­my się nie tyl­ko w emo­cje, ale i fizycz­ne poło­że­nie głów­ne­go boha­te­ra. Pro­to­typ został dopa­so­wa­ny do książ­ki sci-fi “The Girl Who Was Plug­ged In” Jame­sa Tip­tree Jra.

Fil­mik poka­zu­ją­cy jego dzia­ła­nie może­cie zoba­czyć tutaj:

SENSORY FICTION from Felix Heibeck on Vimeo.

sensorbook2

Wyobra­ża­cie sobie czy­ta­nie Gry o tron w takiej wersji? 😉

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy