Ciekawostki Ekranizacje

W internecie krąży petycja o anulowanie serialu Dobry omen

Dobry omen to sze­ścio­od­cin­ko­wy serial opar­ty na powie­ści o tym samym tytu­le napi­sa­nej przez Neila Gaima­na i Terry’ego Prat­chet­ta. Histo­ria opo­wia­da o nie­co­dzien­nym soju­szu anio­ła Azi­ra­fa­la i demo­na Crow­leya, któ­rych celem jest powstrzy­ma­nie nie­uchron­nie zbli­ża­ją­cej się apo­ka­lip­sy. Mimo że serial zbie­ra bar­dzo pozy­tyw­ne recen­zje, to oczy­wi­ste jest, że będą ludzie, któ­rym się nie będzie podo­bał. Wybit­nie nie­za­do­wo­lo­na jest chrze­ści­jań­ska ini­cja­ty­wa Return to Order, któ­ra doma­ga się wyka­so­wa­nia Dobre­go ome­nu.

Reli­gij­ny ruch, któ­re­go ini­cja­to­rem jest John Horvat II zarzu­ca pro­duk­cji, że poka­zu­je agen­tów dobra i zła jako rów­nych sobie, z sata­ni­stów czy­ni ludzi nor­mal­nych, a nawet pozy­tyw­nych, z Boga nato­miast i jego mądro­ści się wyśmie­wa. Return to Order naj­bar­dziej boli, że Azi­ra­fal i Crow­ley są przy­ja­ciół­mi, Anty­chryst jest zwy­czaj­nym dzie­cia­kiem, któ­re nawet nie bar­dzo chce nisz­czyć świat, czte­rech jeźdź­ców apo­ka­lip­sy jest moto­cy­kli­sta­mi, a głos pod Boga pod­kła­da kobieta.

Dla­te­go wła­śnie ruch wysto­so­wał pety­cję, w któ­rej wyra­ża swo­je obu­rze­nie, naka­zu­je ścią­gnię­cie pro­duk­cji z wizji i nawo­łu­je do zaprze­sta­nia pro­mo­wa­nia zła. Co cie­ka­we na samym począt­ku pety­cja była nie­wła­ści­wie adre­so­wa­na. Return to Order doma­ga­ło się anu­lo­wa­nia seria­lu od Net­flik­sa, pod­czas gdy jest to pro­duk­cja Ama­zon Prime.

Inter­net, w tym wezwa­ne w pety­cji stu­dia, zare­ago­wał z humo­rem. Net­flix od razu solen­nie obie­cał, że nie będzie dalej wyświe­tlał tego seria­lu, Ama­zon zaś zapro­po­no­wał, że ska­su­je Stran­ger Things, jeśli Net­flix zro­bi to samo z Dobrym ome­nem. Neilo­wi Gaima­no­wi też cała sytu­acja się bar­dzo spodo­ba­ła. Popro­sił spo­łecz­ność, żeby tyl­ko nie infor­mo­wać orga­ni­za­to­rów pety­cji o błę­dzie, jaki popełnili.

Naj­wy­raź­niej jed­nak wie­ści dotar­ły do chrze­ści­jan z Return of Order, bo w tym momen­cie pety­cja jest już odpo­wied­nio adre­so­wa­na. Nie ma jed­nak stra­chu, pro­duk­cja nie znik­nie. Zale­d­wie 21 tysię­cy ludzi pod­pi­sa­ło się pod wnio­skiem o anu­lo­wa­nie seria­lu. Choć z dru­giej stro­ny może powin­ni­śmy się mar­twić, że to aż 21 tysięcy…

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Jedy­ne w swo­im rodza­ju skar­pet­ki czy­tel­ni­cze! Szu­kaj na www.molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy