Aktualności Ekranizacje

Kolejny transfer praw do telewizyjnych adaptacji powieści Anne Rice

Kro­ni­ki wam­pi­rów Anne Rice mają nie­wąt­pli­wie ogrom­ny poten­cjał tele­wi­zyj­ny: mno­gość wyra­zi­stych posta­ci, każ­da z inte­re­su­ją­cą histo­rią, zróż­ni­co­wa­ne sce­ne­rie, tema­ty­ka roman­tycz­nej miło­ści, dra­ma­ty z nią zwią­za­ne i nadal popu­lar­ni w popkul­tu­rze krwio­pij­cy. A jed­nak seria powie­ści ame­ry­kań­skiej pisar­ki nie ma szczę­ścia i od kil­ku lat znaj­du­je się w pro­duk­cyj­nym lim­bo, nie mogąc docze­kać się reali­za­cji pro­jek­tu zekra­ni­zo­wa­nia jej.

W 1994 dosta­li­śmy bar­dzo uda­ny Wywiad z wam­pi­rem, w 2002 znie­na­wi­dzo­ną chy­ba przez wszyst­kich Kró­lo­wą potę­pio­nych, a póź­niej, cóż, nic. W 2014 wytwór­nia Uni­ver­sal Pic­tu­res pod­ję­ła pró­bę stwo­rze­nia fran­czy­zy fil­mo­wej na pod­sta­wie Kro­nik wam­pi­rów, ale na pomy­śle się skoń­czy­ło, bo nie­ca­łe dwa lata póź­niej autor­ka poin­for­mo­wa­ła, że pra­wa do niej wró­ci­ły. Wte­dy zaczę­to pra­co­wać nad pro­jek­tem prze­ło­że­nia powie­ści na język seria­lu. Tema­tem zain­te­re­so­wa­ne były stu­dia Para­mo­unt Tele­vi­sion i Ano­ny­mo­us Con­tent, a pro­duk­cja mia­ła tra­fić na ser­wis Hulu. Jed­nak i ta pró­ba nie odnio­sła skut­ku, w 2019 pra­wa wyga­sły i wró­ci­ły ponow­nie do autor­ki. Kil­ka dni temu zaświe­ci­ło się świa­teł­ko nadziei dla wszyst­kich fanów Kro­nik wam­pi­rów cze­ka­ją­cych na ich ekranizacje.

Nową umo­wę pod­pi­sa­ła Anne Rice ze stu­diem AMC. Na jej mocy nie tyl­ko Kro­ni­ki wam­pi­rów mają tra­fić na ekra­ny tele­wi­zo­rów, ale rów­nież cykl Dzie­jów cza­row­nic z rodu May­fa­ir ma docze­kać się swo­je­go seria­lu. Moż­li­we są rów­nież fil­my. We wszyst­kich pro­jek­tach pisar­ka i jej syn, Chri­sto­pher, będą peł­nić rolę pro­du­cen­tów wykonawczych.

Moim marze­niem zawsze było zoba­czyć świa­ty moich dwóch naj­więk­szych serii zjed­no­czo­ne pod jed­nym dachem, tak żeby fil­mow­cy mogli swo­bod­nie eks­plo­ro­wać roz­le­głe i połą­czo­ne na wie­lu płasz­czy­znach uni­wer­sum wam­pi­rów i cza­row­nic. Marze­nie teraz się speł­nia, a rezul­ta­tem jest jed­na z naj­bar­dziej zna­czą­cych i eks­cy­tu­ją­cych umów w całej mojej karie­rze, powie­dzia­ła w oświad­cze­niu Anne Rice.

Czy marze­nie ame­ry­kań­skiej pisar­ki rze­czy­wi­ście się speł­ni i zoba­czy­my seria­lo­we Kro­ni­ki wam­pi­rówDzie­je cza­row­nic z rodu May­fa­ir? Prze­ko­na­my się zapew­ne w prze­cią­gu kil­ku naj­bliż­szych lat.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło tvline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy