Ciekawostki

Kreatywne miejsca na książki

Wia­do­mo, że w książ­kach przede wszyst­kim liczy się treść. Ale tak dłu­go, jak korzy­sta­my z nich w papie­ro­wej for­mie, ist­nieć będzie też kwe­stia for­my. I nie cho­dzi mi tyl­ko o to, że ta może być ład­na lub brzyd­ka… ale że jest. I pomno­żo­na przez ilość tomów potra­fi zająć spo­ro miej­sca. Na szczę­ście czy­tel­ni­cy to kre­atyw­ne bestie i potra­fią wymy­ślić napraw­dę inte­re­su­ją­ce spo­so­by pre­zen­to­wa­nia swo­ich kolek­cji. Wte­dy książ­ka sta­je się nie tyl­ko roz­ryw­ką dla duszy, ale też deko­ra­cją wnętrza.

źródło:boredpanda, tum­blr

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy