Ciekawostki

Zastanawialiście się, ile książek zdążycie przeczytać przed śmiercią?

Czło­wiek w całym swo­im życiu może być pew­ny tyl­ko jed­ne­go – że kie­dyś umrze. Mając przed sobą tę nie­uchron­ną per­spek­ty­wę, nale­ża­ło­by doło­żyć wszel­kich sta­rań, żeby jak naj­wię­cej z tej swo­jej egzy­sten­cji wyci­snąć. Nie trać­cie więc cza­su i bierz­cie się za czy­ta­nie ksią­żek. Wszyst­kich ist­nie­ją­cych co praw­da nie prze­czy­ta­cie – ot dra­mat czło­wie­czy – ale jesz­cze spo­ro moż­na nad­ro­bić. Redak­tor­ka por­ta­lu Lit Hub wyli­czy­ła, ile czło­wiek był­by śred­nio w sta­nie prze­czy­tać ksią­żek do koń­ca życia.

W wyli­cze­niach wzię­te pod uwa­gę zosta­ły dwa pod­sta­wo­we czyn­ni­ki: dłu­gość życia prze­cięt­ne­go czło­wie­ka oraz śred­nia licz­ba ksią­żek, któ­re jeste­śmy w sta­nie prze­czy­tać w cią­gu roku. Do osza­co­wa­nia pierw­szej war­to­ści redak­tor­ka uży­ła kal­ku­la­to­ra spo­dzie­wa­nej dłu­go­ści życia dostęp­ne­go na stro­nie ame­ry­kań­skie­go Social Secu­ri­ty (ich­niej­sze­go odpo­wied­ni­ka nasze­go swoj­skie­go ZUS‑u). Wpi­su­jąc tam datę swo­ich uro­dzin moż­na spraw­dzić, ile lat powin­no nam zostać do wyko­rzy­sta­nia, o ile wcze­śniej nie wyda­rzy się nie­szczę­śli­wy wypa­dek (sza­cun­ki są z oczy­wi­stych wzglę­dów przy­go­to­wy­wa­ne dla popu­la­cji ame­ry­kań­skiej). Kal­ku­la­tor znaj­du­je się pod lin­kiem TUTAJ.

Jeśli cho­dzi o śred­nią licz­bę czy­ta­nych ksią­żek w roku, redak­tor­ka podzie­li­ła czy­tel­ni­ków na trzy gru­py: śred­niak, któ­ry według badań Pew Rese­arch Cen­ter jest w sta­nie skoń­czyć w tym okre­sie dwa­na­ście ksią­żek; żar­łocz­ny, któ­ry powi­nien dobić do pozio­mu pięć­dzie­się­ciu tytu­łów i super czy­tel­nik rocz­nie pochła­nia­ją­cy nawet osiem­dzie­siąt książek.

W poniż­szej tabe­li prze­kle­ja­my wyli­cze­nia zapre­zen­to­wa­ne na Lit Hub. Każ­dy, kto sądzi, że bez pro­ble­mu czy­ta wię­cej niż osiem­dzie­siąt tytu­łów, może sam sobie wyli­czyć, ile ksią­żek uda mu się prze­czy­tać. Obli­cze­nie tego jest oczy­wi­ście banal­nie pro­ste – wystar­czy pomno­żyć licz­bę rocz­nie czy­ta­nych tytu­łów przez licz­bę pozo­sta­łych lat życia.

Wiek

Prze­wi­dy­wa­na licz­ba pozo­sta­łych lat

Śred­niak

Żar­łocz­ny

Super czy­tel­nik

Kobie­ty

25

61

732

3050

4880

30

56

684

2850

4560

35

51

612

2550

4080

40

45,5

546

2275

3640

45

40,5

486

2025

3240

50

35,5

426

1775

2840

55

31

372

1550

2480

60

26

312

1300

2080

65

22

264

1100

1760

70

17,5

210

875

1400

75

14

168

700

1120

80

10

120

500

800

Męż­czyź­ni

25

57

684

2850

4560

30

52

624

2600

4160

35

47

564

2350

3670

40

42

504

2100

3260

45

37

444

1850

2960

50

32

384

1600

2560

55

28

336

1400

2240

60

23

276

1150

1840

65

19

228

950

1520

70

15

180

750

1200

75

12

144

600

960

80

9

108

450

720

No to jak już wie­cie, ile mniej wię­cej ksią­żek przed wami, suge­ru­je­my dwie rze­czy. Po pierw­sze narzuć­cie sobie nawet jesz­cze więk­sze tem­po, jesz­cze wię­cej czy­taj­cie i po dru­gie nie trać­cie cza­su na sła­be książ­ki, w sen­sie te, któ­re wam się nie podo­ba­ją, a czy­ta­cie tyl­ko dla­te­go, że nie lubi­cie zosta­wiać nie­za­koń­czo­nych spraw za sobą. Życie jest na to zbyt krótkie.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: lithub.com


Szu­kasz faj­ne­go gadże­tu książ­ko­we­go? A może cze­goś cie­ka­we­go na pre­zent? Zaj­rzyj na Molom.pl

Znaj­dziesz tam wyjąt­ko­we koszul­ki, tor­by, skar­pet­ki. Wszyst­ko z książ­ko­wy­mi motywami!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy