Ciekawostki

Nowa Huta kolejną literacką dzielnicą Krakowa

W 2013 roku Kra­ków został wyróż­nio­ny pre­sti­żo­wym tytu­łem Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO. Z ini­cja­ty­wy Kra­kow­skie­go Biu­ra Festi­wa­lo­we­go ruszył boga­ty, roz­pi­sa­ny na kil­ka lat pro­gram wyda­rzeń kul­tu­ral­nych mają­cych pod­kre­ślić nowy sta­tus daw­nej sto­li­cy Pol­ski. Rok póź­niej w ramach tego wła­śnie pro­gra­mu zor­ga­ni­zo­wa­no akcję „Kody Mia­sta” upa­mięt­nia­ją­cą ludzi lite­ra­tu­ry, któ­rzy w jakiś spo­sób z Kra­ko­wem byli zwią­za­ni. W cen­trum mia­sta posta­wio­no drew­nia­ne ławecz­ki, każ­da z nich zosta­ła opa­trzo­na tablicz­ką z imie­niem i nazwi­skiem lite­ra­ta oraz kodem QR prze­no­szą­cym do witry­ny z dokład­ny­mi infor­ma­cja­mi o danej posta­ci. Kto się zała­pał na pierw­szą turę? Słyn­ni pisa­rze, poeci i dzien­ni­ka­rze, a wśród nich Cze­sław Miłosz, Wisła­wa Szym­bor­ska, Zie­mo­wit Szcze­rek, Jacek Dukaj, Jerzy Pilch, Joseph Con­rad, Sła­wo­mir Mro­żek, Sta­ni­sław Lem i Witold Gom­bro­wicz. Peł­ną listę dotych­cza­so­wych ławek, a tak­że inte­rak­tyw­ną mapę z zazna­czo­ny­mi naj­waż­niej­szy­mi lite­rac­ki­mi punk­ta­mi może­cie podej­rzeć pod lin­kiem: http://kody.miastoliteratury.pl/

Jesie­nią bie­żą­ce­go roku pro­jekt powięk­szy się o kolej­ne wyjąt­ko­we sie­dzi­ska. Tym razem Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we sku­pi się na Nowej Hucie. Anna Zyg­munt, koor­dy­na­tor­ka pro­gra­mu Kra­ków Mia­stem Lite­ra­tu­ry UNESCO, tak komen­tu­je ten wybór:

To fan­ta­stycz­ne miej­sce, z boga­tą i nie­zwy­kle cie­ka­wą histo­rią, peł­ne ludzi z pasją. Nie moż­na jej nie doce­niać, nie powin­no się omi­jać. Od kil­ku lat włą­cza­my Nową Hutę w nasze dzia­ła­nia, wystar­czy przy­po­mnieć festi­wal Sacrum-Pro­fa­num, czy jed­ną z edy­cji Art­Bo­om Festi­val; współ­pra­cu­je­my też z nowo­huc­ki­mi insty­tu­cja­mi kul­tu­ry, któ­re mają ener­gię i pomy­sły. Zale­ży nam na odcza­ro­wa­niu Nowej Huty zarów­no w świa­do­mo­ści miesz­kań­ców, jak i na tury­stycz­nych mapach.

Na chwi­lę obec­ną nie ma osta­tecz­nie usta­lo­nej listy nazwisk patro­nów nowo­huc­kich ławe­czek. Wśród kan­dy­da­tów wymie­nia się, m.in. Ryszar­da Kapu­ściń­skie­go, któ­ry popeł­nił w 1955 kłó­cą­cy się z peere­low­ską pro­pa­gan­dą repor­taż o życiu w Nowej Hucie, Hugo­na Koł­łą­ta­ja, miesz­ka­ją­ce­go nie­gdyś w Krze­sła­wi­cach (choć wte­dy oczy­wi­ście o Nowej Hucie jesz­cze nikt nie sły­szał), Paw­ła Maj­kę, auto­ra Dziel­ni­cy obie­ca­nej, powie­ści posta­po osa­dzo­nej wła­śnie w tej czę­ści Kra­ko­wa czy Ste­fa­na Żerom­skie­go, któ­re­go wizja szkla­nych domów zna­la­zła odzwier­cie­dle­nie w jed­nym z osie­dli Nowej Huty.

Wkrót­ce prze­ko­na­my się, kto zosta­nie uho­no­ro­wa­ny kolej­ny­mi sym­bo­licz­ny­mi ławeczkami.

Autor: Oskar Grzelak

źró­dło: kody.miastoliteratury.pl/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy