Ciekawostki

Skradziono rękopis prequela Harry’ego Pottera – J.K. Rowling apeluje – nie kupujcie go!

Zło­dzie­je z posia­dło­ści w Bir­ming­ham ukra­dli biżu­te­rię oraz ręko­pis tek­stu o Har­rym Pot­te­rze – oczy­wi­ście autor­stwa J.K. Row­ling. Do kra­dzie­ży naj­praw­do­po­dob­niej doszło w dru­giej poło­wie kwiet­nia 2017.

Tekst został zli­cy­to­wa­ny na aukcji na cele cha­ry­ta­tyw­ne w 2008 roku. Osią­gnął war­tość 25 tysię­cy fun­tów, któ­re tra­fi­ły na rzecz fun­da­cji wal­czą­cej o pra­wa wol­no­ści twór­czej dla pisa­rzy i czytelników.

Pisar­ka zaape­lo­wa­ła do fanów: “PROSZĘ, NIE KUPUJCIE TEGO”. Tak­że poli­cja ape­lu­je, by każ­dy, kto otrzy­ma ofer­tę kup­na ręko­pi­su, zgło­sił to. W roz­mo­wie z “The Guar­dian” Paul Jaun­cey oznaj­mił, że jedy­ny­mi ludź­mi, któ­rzy zechcie­li­by kupić tak uni­ka­to­wą rzecz, są praw­dzi­wi fani Har­ry­’e­go Pottera.

A jaki fan pozo­stał­by obo­jęt­ny na apel J.K. Row­ling i chciał­by wejść w posia­da­nie kra­dzio­ne­go ręko­pi­su wbrew jej woli?

Skra­dzio­ny ręko­pis zawie­ra nie­za­ty­tu­ło­wa­ną histo­rię dłu­go­ści 800 słów spi­sa­ną na pocz­tów­kach for­ma­tu A5. Opo­wia­da o wyda­rze­niach dzie­ją­cych się 3 lata przed naro­dzi­na­mi Har­ry­’e­go Pot­te­ra – James Pot­ter i Syriusz Black w histo­ryj­ce ucie­ka­ją na moto­cy­klu przed mugol­ski­mi policjantami.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy