Aktualności Ciekawostki

Pierwszy rzut oka na wiedźmiński mural w Łodzi

Łodzia­nie mogą się szczy­cić, że wła­śnie z ich mia­sta pocho­dzi jeden z naj­waż­niej­szych pol­skich twór­ców fan­ta­sty­ki, któ­re­go dzie­ła czy­ta­ne są na całym świe­cie. Mowa oczy­wi­ście o Andrze­ju Sap­kow­skim i jego słyn­nej wiedź­miń­skiej sadze. W celu uho­no­ro­wa­nie pisa­rza w Łodzi powsta­je aktu­al­nie naj­więk­szy w Pol­sce mural. Jego boha­te­rem jest Geralt z Rivii. Mimo że pra­ce jesz­cze się nie zakoń­czy­ły, to już moż­na podej­rzeć efekty.

Według pier­wot­ne­go pla­nu uro­czy­ste odsło­nię­cie malo­wi­dła mia­ło odbyć się pod­czas 32. edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Komik­su i Gier. Nie­ste­ty wyda­rze­nie musia­ło zostać prze­su­nię­te, na razie na czas nie­okre­ślo­ny. Nie prze­szka­dza to jed­nak w tym, żeby dzie­ło już teraz zobaczyć.

Mural znaj­du­je się na trzech ponad 70-metro­wych ścia­nach budyn­ku miesz­kal­ne­go przy uli­cy Piotr­kow­skiej 182 w Łodzi. Nadal znacz­ną jego część prze­sła­nia­ją roz­sta­wio­ne rusz­to­wa­nia. Głów­na postać jest już jed­nak widoczna.

Pierw­szy rzut oka na dzie­ło potwier­dza wcze­śniej­sze infor­ma­cje o tym, że inspi­ra­cją dla auto­ra pro­jek­tu, mala­rza i ilu­stra­to­ra Jaku­ba Rebel­ki, był obraz olej­ny Caspa­ra Davi­da Frie­dri­cha, zaty­tu­ło­wa­ny Wędro­wiec nad morzem mgły.

Wiedź­miń­ski mural roz­cią­ga się na trzech ścia­nach wie­żow­ca na łódz­kim Man­hat­ta­nie. Ma wyso­kość 78 metrów i powierzch­nię wyno­szą­cą oko­ło 2 tysię­cy metrów kwadratowych!

źró­dło tułodź

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy