Ciekawostki

W Łodzi powstanie największy mural w Polsce. Jego bohaterem będzie wiedźmin Geralt

Nie ule­ga wąt­pli­wo­ściom, że naj­więk­szym pol­skim popkul­tu­ro­wym dobrem eks­por­to­wym jest Wiedź­min. Zna­ko­mi­te książ­ki Andrze­ja Sap­kow­skie­go i świet­ne gry wideo od stu­dia CD Pro­jekt Red spra­wi­ły, że Geralt z Rivii jest dziś dosko­na­le zna­ną posta­cią na nie­mal całym świe­cie. Do tego wszyst­kie­go dokła­da się ostat­nio Net­flix ze swo­imi oko­ło­wiedź­miń­ski­mi pro­duk­cja­mi. Nie dzi­wią więc kolej­ne hono­ry odda­wa­ne Andrze­jo­wi Sap­kow­skie­mu czy same­mu Geral­to­wi. Wkrót­ce w Łodzi podzi­wiać będzie­my Bia­łe­go Wil­ka na gigan­tycz­nym muralu.

Malo­wi­dło powsta­nie na trzech ponad 70-metro­wych ścia­nach budyn­ku miesz­kal­ne­go przy uli­cy Piotr­kow­skiej 182 w Łodzi. Już teraz trwa etap przy­go­to­wa­nia rusz­to­wań dla arty­stów, któ­rzy będą następ­nie prze­kła­dać obraz na ścia­ny z pro­jek­tu przy­go­to­wa­ne­go przez mala­rza, auto­ra komik­sów i ilu­stra­to­ra Jaku­ba Rebelkę.

Pro­jekt trzy­ma­ny jest w ści­słej tajem­ni­cy. Łódz­ki magi­strat zdra­dził jed­nak, że Jakub Rebel­ka inspi­ro­wał się obra­zem olej­nym Caspa­ra Davi­da Frie­dri­cha, zaty­tu­ło­wa­nym Wędro­wiec nad morzem mgły. Efekt prac arty­stów pozna­my dopie­ro na ofi­cjal­nym odsło­nię­ciu mura­lu. Jeśli pogo­da dopi­sze, uro­czy­stość odbę­dzie się pod­czas 32. edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu Komik­su i Gier (2–3 października).

Wiedź­miń­ski mural będzie miał wyso­kość 78 metrów i powierzch­nię wyno­szą­cą oko­ło 2 tysię­cy metrów kwadratowych!

źró­dło: uml.lodz.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy